fbpx
Szukaj
Close this search box.

Zmiany w JPK_VAT – cz. 2 – Doprecyzowanie GTU

4_featured_image

01.07.2021 r. weszły w życie zmiany w JPK_VAT, a konkretniej rzecz ujmując nowe zasady rozliczeń unijnej sprzedaży towarów na odległość. 

Opisywane zmiany można podzielić na 3 grupy:

 1. Zmiany dotyczące faktur uproszczonych, biletów oraz oznaczeń,
 2. Doprecyzowanie GTU, 
 3. Zmiany w zakresie pakietu e-commerce.

W I części artykułu opisaliśmy zmiany dotyczące faktur uproszczonych, biletów oraz oznaczeń. W poniższym tekście znajdują się natomiast zmiany odnoszące się do punktu 2 czyli kwestii doprecyzowania oznaczeń GTU. 

 1. Doprecyzowanie GTU
 • GTU_01

Stan przed zmianą:

Dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Stan po zmianie:

Dostawy napojów alkoholowych — o zawartości alkoholu powyżej 1.2% piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN 2203-2208).

Jak czytamy w uzasadnieniu: „(…) zmiana ma na celu odejście od definicji napoju alkoholowego zawartej w ustawie o podatku akcyzowym, na rzecz definicji zawartej w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.” 

Należy podkreślić, że napój alkoholowy to napój przeznaczony do spożycia, tym samym oznaczenie to nie obejmuje np. alkoholu skażonego. Dodatkowo identyfikacja tego rodzaju towarów wspierana jest przez określone wprost oznaczenia CN. 

 • GTU_03

Stan przed zmianą:

Dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją. 

Stan po zmianie:

Dostawy olejów opałowych nieujętych w lit. b, olejów smarowych i pozostałych olejów (CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, z wyłączeniem smarów plastycznych zaliczonych do kodu 2710 19 99), olejów smarowych (CN 2710 20 90) oraz preparatów smarowych (CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją).  

Jak czytamy w uzasadnieniu: „(…) oznaczenie GTU_03 nie obejmuje swoim zakresem olejów opałowych wymienionych w lit. b § 10 w ust. 3 pkt. 1, tzn. tych, o których mowa w art. 103 ust. 500 (? -> 21:15) ustawy i podlegających oznaczeniu GTU_02”. 

Wprowadzona zmiana na służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do podwójnego przypisywania oznaczeń tj. GTU_02 i GTU_03 dla tych samych dostaw oleju opałowego. 

 • GTU_06

Stan przed zmianą:

Dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznik nr 15 do ustawy.

Stan po zmianie:

Dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7,8, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznik nr 15 do ustawy, a także folii typu stretch, określonych w poz. 9 tego załącznika. 

Jak czytamy w uzasadnieniu: „(…) doprecyzowano zapis w celu wyjaśnienia wątpliwości, że dostawa folii typu stretch wymienionej w poz. 9 załącznik nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich, również powinna być oznaczona „GTU_06”. Zatem dla przejrzystości zapisu wyszczególniono ją ze wskazanych w tym przepisie zbiorczo pozycji 7-9 załącznika nr 15 do ustawy i ujęto odrębnie.”

 • GTU_07

Stan przed zmianą:

Dostawy pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz 8708 10.

Stan po zmianie:

Dostawy pojazdów oraz części (CN od 8701 do 8708). 

Jak czytamy w uzasadnieniu: „(…) oznaczenie GTU_07″ dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701- 8708.”

 • GTU_08

Stan przed zmianą:

Dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

Stan po zmianie:

Dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

 • GTU_09

Stan przed zmianą:

Dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów  medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

Stan po zmianie:

Dostawy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów  medycznych – wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981).

Jak czytamy w uzasadnieniu: „(…) aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, że oznaczeniu „GTU_09″ miałyby podlegać inne towary, niż te wskazane w art. 37av (…) oznaczenie „GTU_09″ dotyczy tylko produktów (…) objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów (…) zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne.”

 • GTU_10

Stan przed zmianą:

Dostawy budynków, budowli i gruntów.

Stan po zmianie:

Dostawy budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Jak czytamy w uzasadnieniu: „(…) dookreślono, że znaczenie „GTU_10” dotyczy nie tyko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności , a także przeniesienie prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich częściami i udziałów w prawie własności jak właściciel, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.”

 • GTU_12

Stan przed zmianą:

Świadczenie usług o charakterze  niematerialnym – wyłącznie:

 • doradczych,
 • księgowych,
 • prawnych,
 • zarządczych,
 • szkoleniowych,
 • marketingowych,
 • firm centralnych (head offices),
 • reklamowych,
 • badania rynku i opinii publicznej,
 • w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Stan po zmianie:

Świadczenie usług o charakterze  niematerialnym – wyłącznie:

 • doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19),
 • w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 65.20.1,69.20.2),
 • prawnych (PKWiU 69.1),
 • zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1),
 • firm centralnych (PKWiU 70.1),
 •  marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1),
 • badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2),
 • w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz
 • w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5).

Jak czytamy w uzasadnieniu: „(…) W celu wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowano brzmienie zapisu poprzez przypisanie, do wymienionych usług o charakterze niematerialnym objętych oznaczeniem „GTU 12”, symboli PKWiW 2015.

Objęto także tym oznaczeniem usługi audytu finansowego, ponieważ są to usługi tzw. „wrażliwe” często wykorzystywane do podwyższania kosztów. Zmieniono zapis – zamiast „księgowe” na „w zakresie rachunkowości i audytu finansowego”.

Doprecyzowano przepis rozporządzenia, w którym była mowa o usługach szkoleniowych. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, która ma być po zmianach stosowana w celu zidentyfikowania usług o charakterze niematerialnym, w grupowaniu 85.5 odnosi się do usług edukacyjnych nie posługując się pojęciem usług szkoleniowych. Dlatego też proponuje się, aby w w.w przepisie zastąpić „usługi szkoleniowe”, „usługami w zakresie pozaszkolnych form edukacji”, tak jak stanowi nazwa grupowania PKWiU 85.5, które ma być w tej sytuacji stosowane.”

 • GTU_13  

Stan przed zmianą:

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Stan po zmianie:

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej (PKWiU 49.4, ex 52.1).

Jak czytamy w uzasadnieniu: „(…) zmieniono zapis pod względem formalnym, wykreślono nazwy „sekcja H” i „2015 symbol”, (…)”

Ale uwaga, zmieniono wskazania PKWiU i zniesiono przedrostek „ex”. 

Dotychczas wskazywano, że inne usługi, niż transportowe lub magazynowe wymienione w grupowaniach 49.4 oraz 52.1 nie są objęte tym znacznikiem, ponieważ przedrostek „ex”, stanowi o ścisłym dookreśleniu skonkretyzowanych świadczeń: wyłącznie transportowych oraz związanych z magazynowaniem i przechowywaniem towarów. 

Obecnie jednak rozporządzenie odnosi się  do całego grupowania, w tym usług przeprowadzkowych (49.4). 

Nie przewidziano zmian dla:

 • GTU_02 (benzyny lotnicze/silnikowe, gaz płynny, oleje napędowe, oleje opałowe, paliwa typu benzyna/nafta do silników odrzutowych, pozostałe oleje napędowe, paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe, pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, wymienione w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN).
 • GTU_04 (wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (art. 98, art. 99a oraz art. 2 ust. 1 pkt 34 – 36).
 • GTU_05 (odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (szklane, z tworzyw sztucznych, gumowe, z papieru i tektury, zawierające metal)).
 • GTU_11 (usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych).