fbpx
Szukaj
Close this search box.

Pobierz zapytanie nr 2: Doradztwo związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek ZEA. Prosimy o przedstawienie kosztu doradztwa związanego z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek (ZEA).

Warszawa, 31 maja 2021 r.

Zamawiający:

Hogart Sp. z o. o. 
ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000022120, REGON 012609306, NIP 527-02-02-093.

Zapytanie ofertowe nr 2/2021.05.31

Zwracamy się z uprzejma prośbą o przedstawienie elektronicznej oferty cenowej.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Doradztwo związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek ZEA. Prosimy o przedstawienie kosztu doradztwa związanego z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek (ZEA).

Kod CPV: 79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego

Zapytanie dotyczy weryfikacji prawnej i technicznej
dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii
na nowy rynek. Usługa dotyczy weryfikacji szeregu dokumentów w odniesieniu do
specyfiki rynku, takich jak wzory zamówień, umowy, w szczególności zapisy w
zakresie ochrony prawnej firmy Hogart w tym wartości intelektualnej jakim jest
Oprogramowanie dostarczane przez ww. spółkę. Dokumenty bezpośrednio dotyczą produktów
znajdujących się na dedykowanych ekspansji portach internetowych, tj:

https://hogart.ae

https://hdtp.hogart.ae

https://erp.hogart.ae

https://software.hogart.ae

https://workflow.hogart.ae

https://data.hogart.ae

 

Oferta
powinna obejmować analizę prawną, weryfikację dokumentów, sugestie do
wprowadzenia niezbędnych zapisów oraz warsztaty i niezbędne konsultacje celem
zapoznania ze specyfiką, logiką zaproponowanych zmian, wypracowanie ostatecznej
wersji i przekazanie wiedzy w zakresie uwarunkowań i wymagań prawnych rynku.

 

Kryteria oceny ofert

cena oferty – kryterium stanowi 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu ofertowym

Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LC = CMIN/CO *100 pkt

Gdzie:

LC – liczba punktów za kryterium cena

CO – cena netto oferty

CMIN – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykonawca powinien się zapoznać z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Składanie ofert należy przesłać do dnia 30 czerwca 2021 r. do godziny 17.00 w formie elektronicznej lub drukowanej na adres siedziby firmy lub adres email jedrzej.jazdzyk@hogart.com.pl

W przypadku potrzeby udzielenia jakichkolwiek dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Panem Jędrzejem Jażdżykiem, numer tel. 785-994-307.

Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybranaWynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej.

W celu potwierdzenia, że pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe, wykonawca składa wraz z ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie według załączonego poniżej wzoru.

Planowany termin realizacji: do końca sierpnia 2021 r.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady rozeznania rynku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

Członkowie zarządu Hogart

Jędrzej Jażdżyk i Marcin Mirowski