fbpx

Zmiany w VAT na 2019 rok

Opublikowany 16 maja 2019 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. wprowadzenie obowiązku dokonywania płatności przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności dla określonych transakcji. Nowe regulacje obowiązywać będą od 1 września 2019 r.

Ustawa likwiduje mechanizm odwrotnego obciążenia w tym obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym.

Obligatoryjny mechanizm split payment obejmować będzie płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje, których:
• jednorazowa wartość – bez względu na liczbę wynikających z niej płatności – przekraczać będzie kwotę 15 000 zł lub równowartość w/w kwoty w obcej walucie
• przedmiotem są towary i usługi zawarte w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

W przypadku, gdy zobowiązany do zastosowania metody podzielonej płatności podatnik, nie zastosuje jej, zostanie na niego nałożona sankcja w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku na fakturze, której dotyczy płatność.

Ponadto ustawodawca przewiduje zmianę, zgodnie z którą na wystawcę faktury, który nie umieści na w/w dokumencie oznaczania „mechanizm podzielonej płatności” zostanie nałożona sankcja w wysokości w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności przewidują również:
• możliwość wykonywania zbiorczych płatności za minimum dwie faktury otrzymane od tego samego dostawcy lub usługodawcy w okresie nie przekraczającym 1 m-c,
• możliwość dokonania zapłaty z rachunku VAT innych zobowiązań podatkowych oraz ZUS.

Zmiany dotyczyć będą również przepisów określających solidarną odpowiedzialność nabywców za niektóre towary.

Projekt ustawy zakłada solidarną odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy w przypadku transakcji, których przedmiotem są wszystkie towary wymienione w projekcie nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Solidarna odpowiedzialność znajdzie zastosowanie, gdy towary będą nabywane od jednego podmiotu, a ich wartość netto przekroczy w danym miesiącu kwotę 12 000 zł.

Ponadto, projektowane przepisy przewidują zniesienie instytucji kaucji gwarancyjnej.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych. Do dnia 3 czerwca 2019 r. podatnicy mają możliwość zgłaszania swoich uwag do projektowanych przepisów.