fbpx

Zmiany w podatkach 2021 – ważne terminy

Czy jesteś na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie podatkowym?

Rok 2021 r. upływa pod znakiem zmian w zakresie podatków. Dla przedsiębiorców oznacza to nowe obowiązki raportowania oraz związane z nimi opłaty. Poznaj najistotniejsze zmiany i dowiedz się, jak przygotować się do opisywanych regulacji. 

Opłata cukrowa

Opłata cukrowa (tzw. podatek cukrowy, podatek od cukru) została wprowadzona na mocy Ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Podatek cukrowy stanowi większość – bo aż 96,5% – przychodu Narodowego Funduszu Zdrowia, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczane są na edukację, działania profilaktyczne oraz świadczenia opieki zdrowotnej mające na celu poprawę stanu zdrowia pacjentów z dolegliwościami powstałymi na tle złych wyborów i zachowań zdrowotnych tj. nadwagi, otyłości etc.

Kto podlega opłacie cukrowej?

Zgodnie z treścią art. 12d. ust 1 ustawy o zdrowiu publicznym, opłacie cukrowej podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące:

 • podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju;
 • zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Wysokość opłaty cukrowej 

Opłata cukrowa składa się z dwóch części: 

 • opłaty stałej – 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g/100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej;
 • opłaty zmiennej – 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g/ 100 ml napoju (w przeliczeniu na litr napoju).

Suma wysokości opłaty dla napojów zawierających powyżej 5 g cukrów/100 ml jest sumą opłaty stałej i zmiennej. 

Napoje zawierające kofeinę/tauryny podlegają opłacie w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr.

Wysokość opłaty dla napojów, w których składzie znajdują się substancje słodzące oraz kofeina/tauryna stanowi sumę w/w części.

Napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, w tym również napoje będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju podlegają wyłącznie opłacie zmiennej. 

Maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł/1 litr napoju.

Hogart Podatek Cukrowy 

Z myślą o szybkim obliczaniu podatku cukrowego firma Hogart stworzyła program Hogart podatek cukrowy. Aplikacja dokonuje kalkulacji podatku od napojów podlegających opłacie cukrowej oraz automatyzuje proces generowania niezbędnych deklaracji, jakie periodycznie co miesiąc należy dostarczać do Ministerstwa Finansów. Więcej informacji na temat nowej opłaty oraz wspomnianej aplikacji znajdziesz w webinarze na stronie firmy Hogart. 

Opłata małpkowa 

Tzw. „małpki” to napoje alkoholowe w butelkach o pojemności mniejszej, niż 300 ml. Od 1 stycznia 2021 r. sprzedaż wspomnianych produktów obciążona jest nowym podatkiem. Opłata małpkowa stanowi skutek nowelizacji ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej celem jest m.in. ograniczenie ilości wytwarzanych oraz konsumowanych napojów alkoholowych. Z tego względu dochód uzyskany z podatku trafi do budżetu NFZ i zostanie przeznaczony na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, jak również do gmin. 

Kto podlega opłacie małpkowej?

Nowemu podatkowi podlegają przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem np. hurtownie zaopatrujące przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż detaliczną napoi alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Tym samym podatkowi nie podlegają sprzedawcy alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu np. puby, bary etc.

Wysokość opłaty małpkowej

Opłata małpkowa wynosi 25 zł od 1 litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w butelce o pojemności mniejszej, niż 300 ml. Opłata małpkowa za dane półrocze powinna zostać wniesiona na rachunek urzędu skarbowego do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.

Hogart Podatek od Małpek

Program Hogart Podatek od Małpek to aplikacja przeznaczona do obsługi procesu pobierania danych do kalkulacji podatku od małpek, weryfikacji poprawności wprowadzonych danych, ostatecznej kalkulacji podatku, generowania deklaracji, podpisu, wysyłki, pobierania UPO etc. Narzędzie jest kompatybilne z programami ERP (SAP, INFOR SunSystems, JD Edwards, Infor SyteLine, Oracle, CDN XL, Exact Globe, iSCALA, Microsoft Dynamics, Simple, SoftLab, Teta, IFS, Baan, Asseco WAPRO Mag, Streamsoft Prestiż czy Comarch Optima) i w znacznym stopniu ułatwia spełnienie wymagań ustawowych wynikających z opisywanej daniny. Więcej informacji na temat programu Hogart Podatek od małpek oraz samej opłaty znajdziesz w webinarze „Podatek od małpek – zagadnienia prawne i informatyczne” dostępnym na stronie firmy Hogart. 

Elektroniczna deklaracja akcyzowa 

Od 1 lipca 2021 r. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani zostali do składania deklaracji akcyzowych (AKC) wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez portal PUESC). Wspomniane zmiany nie obejmują osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Oznacza to, iż w dalszym ciągu mogą one składać deklaracje w postaci papierowej (np. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych).

Zgodnie z treścią komunikatu zamieszczonego przez MF, obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych obowiązuje m.in. w przypadku: 

 • produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym, 
 • zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • opodatkowania:
 • wyrobów węglowych, 
 • energii elektrycznej, 
 • suszu tytoniowego, 
 • wyrobów gazowych.

Rodzaje deklaracji

Deklarację akcyzowaną należy złożyć na odpowiednim formularzu:

 • AKC-4/AKC-4zo – dotyczy podatku akcyzowego m.in. od wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, paliw silnikowych, 
 • AKC-WW – dotyczy podatku akcyzowego od wyrobów węglowych, 
 • AKC-WG – dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych), 
 • AKC-EN – dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej, 
 • AKC-ST/AKC-STn – dotyczy podatku akcyzowego od suszu tytoniowego.

Terminy składania deklaracji:

 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, 
 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego,
 • wyroby węglowe (dłuższy termin) – do 25. dnia drugiego miesiąca od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, 
 • energia elektryczna i wyroby gazowe – termin powiązany z upływem terminu płatności lub z zużyciem/użyciem tych wyrobów.

W przypadku, gdy podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, w których wykazuje zarówno wyroby opodatkowane stawką pozytywną, stawką zerową lub wyroby zwolnione, to takich podatników nie będzie dotyczył nowy obowiązek składania deklaracji za okresy kwartalne.

Pozostałe deklaracje – terminy składania:

 • AKC-KZ – do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pierwsze deklaracje kwartalne obejmować będą dane za trzeci kwartał 2021 r. i będą składane do 25. listopada 2021 r.,
 • AKC-UA – do 10. dnia od dnia powstania obowiązku podatkowego,
 • AKC-US – 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu albo złożenia zawiadomienia o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, a w przypadku jego sprzedaży przed złożeniem zawiadomienia – w dniu sprzedaży tego samochodu osobowego,
 • AKC-UAKZ – do 10. dnia drugiego miesiąca po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pierwsze deklaracje kwartalne będą obejmować dane za trzeci kwartał 2021 r. i będą składane do 10. listopada 2021 r.

Hogart AKC-4

Program Hogart AKC-4 (elektroniczne deklaracje akcyzowe) to kolejne rozwiązanie z serii aplikacji podatkowych. Hogart AKC-4 automatyzuje – a tym samym ułatwia i skraca – proces składania deklaracji akcyzowych w tym m.in. pobieranie i weryfikację danych, składanie elektronicznego podpisu i bezpośrednią wysyłkę kompletnej deklaracji akcyzowej w formie elektronicznej (XML) bezpośrednio z poziomu systemu Hogart AKC-4. 

Hogart AKC-4 dostępny jest w dwóch wersjach: dla małych i średnich podmiotów z importem danych z MS’Excel, jak i korporacji. Aplikacja jest kompatybilna z następującymi programami ERP: SAP, SunSystems, JD Edwards, Infor SyteLine, Oracle, CDN XL, Exact Globe, iSCALA, Microsoft Dynamics, Simple, SoftLab, Teta, IFS, Baan, Asseco WAPRO Mag, Streamsoft Prestiż, Comarch Optima. 

Więcej informacji na temat programu Hogart AKC-4 oraz procesu składania deklaracji akcyzowych (AKC) znajdziesz w webinarze „Zmiany w podatku akcyzowym – zagadnienia prawne i informatyczne” który odbędzie się 06.08.2021 o godzinie 10:00. Zapraszamy do rejestracji oraz czynnego udziału w wydarzeniu. Rejestracji można dokonywać pod adresem: https://www.hba.hogart.com.pl/szkolenia/ klikając na wybrany webinar. 

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA)

30 czerwca 2021 r. upłynął termin rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były zobligowane do dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. dokonały rejestracji na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA) zastąpił lokalne rejestry (44), które prowadzone były przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy. Organem właściwym w sprawach CRPA jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Kto podlega obowiązkowej rejestracji w CRPA?

Do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego zobligowane zostały:

 1. podmioty prowadzące działalność gospodarczą planujące:
 • wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą – przed dniem wykonania pierwszej w/w czynności,
 • wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy z uwagi na ich przeznaczenie – przed dniem wykonania pierwszej w/w czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,
 • wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – przed dniem wykonania pierwszej w/w czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,
 • dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich UE lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje – przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego tego alkoholu;
 1. podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych – przed dniem wykonania pierwszej czynności w ramach niszczenia takich wyrobów;
 2. podmioty zamierzające prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty  węglowe lub pośredniczące podmioty gazowe – przed dniem rozpoczęcia tej działalności;
 3. podmioty, które zostały wyznaczone jako podmioty reprezentujące przedsiębiorcę  zagranicznego dokonującego obrotem suszem tytoniowym – przed dniem rozpoczęcia działalności jako podmiot reprezentujący;
 4. podmioty, które zostały wyznaczone jako podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego, od którego jest nabywana wewnątrzwspólnotowo energia elektryczna przez nabywcę końcowego lub wyroby gazowego przez finalnego nabywcę gazowego – przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego przez  odpowiednio nabywcę końcowego lub finalnego nabywcę gazowego;
 5. podmioty zużywające nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące osobami fizycznymi, zamierzające zużywać zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe lub gaz LPG – przed dniem  pierwszego nabycia tych wyrobów.

Uwaga: Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie są objęte obowiązkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA, ale mogą dokonać takiego zgłoszenia, jeżeli zużywają gaz LPG do celów grzewczych.

Elektroniczna ewidencja akcyzowa 

Wraz z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym ustawodawca wdrożył także obowiązek prowadzenia ewidencji akcyzowych i innej dokumentacji (wymienionej w art. 138a-138l i art. 138o ustawy o podatku akcyzowym) jedynie w postaci elektronicznej. Konieczność prowadzenia w/w dokumentacji we wspomnianej formie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Aktualnie ewidencje mogą być prowadzone zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Celem wprowadzenia opisywanych zmian jest oszczędnością czasu potrzebnego na obsługę ewidencji w postaci papierowej. Mowa o takich czynnościach biurowych jak m.in. przeszywanie kart, numerowanie stron, wizyty w urzędzie celno-skarbowym w celu opatrzenia przeszycia plombą. Ze względu na 

Prowadzenie ewidencji w postaci elektronicznej nie jest równoznaczne z prowadzeniem opisywanej dokumentacji w dowolnie wybranej formie. W tym celu konieczne jest użycie programu, który spełnia następujące przesłanki: 

 1. pozwala na wgląd w treść wpisów oraz zapewnia ochronę przechowywanych danych,
 2. pozwala na wprowadzanie korekty danych, identyfikację osoby dokonującej zmian oraz daty jej wprowadzenia,
 3. pozwala na usuwanie wpisów,
 4. pozwala na wygenerowanie i wydruk w porządku chronologicznym:
 • wpisów do dokumentacji,
 • zestawień danych określonych we wskazanych przepisach,
 • zsumowanie ilości odpowiednio wyrobów akcyzowych, w tym suszu tytoniowego oraz znaków akcyzy,
 • raportów 

Ustawodawca nie zawarł – ani w nowym rozporządzeniu w sprawie ewidencji, ani też w  nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – listy konkretnych programów, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia ewidencji. Z punktu widzenia podatnika oznacza to zatem, że może on albo używać programu stworzonego bezpośrednio do opisywanych celów albo też odpowiednio dostosować już posiadane aplikacje. 

Zaznaczy należy jednak, że zgodnie z treścią nowego rozporządzenia dokumentacja powinna pozwalać na identyfikację podmiotu zobligowanego do jej prowadzenia oraz miejsca prowadzenia działalności, której w/w dokumentacja dotyczy. Ma to istotne znaczenie w przypadku podmiotów prowadzących działalność w więcej niż jednej lokalizacji. Ponadto rozporządzenie wprowadza obowiązek ewidencjonowania znaków akcyzy przekazanych do innego miejsca prowadzenia działalności tego samego podmiotu. 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy znajduje się aktualnie na etapie opiniowania. Termin wejścia w życie w/w przepisów planowany jest na 1 stycznia 2022 r. Z kolei od 1 lutego 2022 r. miejsce papierowych dokumentów dostawy zajmie elektroniczny dokument dostawy (e-DD).

Więcej informacji na temat elektronicznej ewidencji akcyzowej znajdziesz w webinarze „Elektroniczna ewidencja akcyzowa – zagadnienia prawne i informatyczne”, który odbędzie się 12.08.2021 o godzinie 10:00. Zapraszamy do rejestracji oraz czynnego udziału w wydarzeniu. Rejestracji można dokonywać pod adresem: https://www.hba.hogart.com.pl/szkolenia/ klikając na wybrany webinar. 

Terminy nowych opłat – Tabela