Szukaj
Close this search box.

Podatek cukrowy, wszystko co powinieneś wiedzieć

Podatek cukrowy

Podatek od „małpek” i cukru – najważniejsze informacje.

25 sierpnia 2020 r podpisana została ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. „o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów”, wprowadzającą nowe daniny publiczne: tzw. „podatek cukrowy” i opłatą związaną ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml tzw. „małpki”

Oprócz oczywistych korzyści, jakimi będą większe wpływy do budżetu państwa, intencją ustawodawcy było zwalczanie nieprawidłowych nawyków żywieniowych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r. natomiast obowiązek zapłaty opłaty powstaje z dniem wprowadzenia na rynek krajowy napojów z dodatkiem: kofeiny, tauryny i cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności. W przypadku opłaty od napojów alkoholowych obowiązek zapłaty powstaje w momencie zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych do 300 ml.

Czego dotyczą i kogo obciążą nowe opłaty?

Podmiotami zobligowanymi do zapłaty nowego podatku są przedsiębiorcy sprzedający produkty zawierające cukier oraz substancje aktywne. Dotyczy to napojów:

 • z dodatkiem substancji aktywnej: kofeiny lub tauryny

 • z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, w tym napojów alkoholowych w opakowaniach poniżej 300 ml

Z opłaty zwolnione są :

 • napoje będące wyrobami medycznymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534);

 • suplementy diety w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252)

 • żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt

Obowiązek zapłaty ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej które:

 • sprzedają napoje do punktów sprzedaży detalicznej

 • prowadzą sprzedaż detaliczną: producenci, podmioty nabywające napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importerzy napojów,

 • zamawiają napoje, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta, dotyczącej produkcji tego napoju przez zamawiającego

Opłata uiszczana ma być raz w miesiącu. Przy czym podatnicy będą zobowiązani do złożenia drogą elektroniczną informacji o opłacie oraz obliczać i wpłacać należną kwotę podatki w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy informacja.

Ministerstwo finansów udostępniło już do pobrania nową roboczą wersję wzoru dokumentu elektronicznego dla nowego formularza dotyczącego informacji w sprawie opłaty od środków spożywczych (CUK-1). Wzór został udostępniony na stronie Portalu Podatkowego. Ostateczna wersja ww. wzoru zostanie opublikowane w CRWDE ePUAP.

Opłatę od napojów alkoholowych o objętości poniżej 300 ml zobowiązani będą płacić przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, którzy zaopatrują punkty sprzedaży detalicznej sprzedające napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży. Obowiązek ten nie dotyczy sprzedawców alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu (puby czy restauracje)

Ile wynoszą opłaty cukrowa i od tzw „małpek”?

Opłata cukrowa będzie się składała z dwóch części: stałej i zmiennej. Część stała będzie wynosiła 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatkowo 10 gr więcej za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna)

Część zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram na 100 ml napoju.

Należy pamiętać, że w przypadku nie dokonania opłat w terminie, naczelnik właściwego urzędu skarbowego będzie zobowiązany ustalić w drodze decyzji dodatkową opłatę sankcyjną wysokości 50 % kwoty należnej opłaty.

Opłata od napojów alkoholowych będzie wynosiła 25 zł za litr 100 % alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml co przykładowo oznacza:

 • 1 zł od 100 ml butelki wódki 40%

 • 2 zł od 200 ml butelki wódki 40%

 • 0,88 zł od 250 ml butelki wina 14%

Zgodnie z ustawą opłata cukrowa w 95,5 % będzie stanowiła przychód Narodowego Funduszu Zdrowia, w 3,5% zasili budżet państwa. W przypadku alkoholu 50% pieniędzy trafi do NFZ a 50% do budżetów gmin w których sprzedawany jest alkohol.

Jak przygotować firmę na wymagania związane nowymi opłatami?

Propozycją Hogart pozwalającą na precyzyjna obsługę całego procesu raportowania i naliczania podatku od napojów jest rozwiązanie Hogart Podatek Cukrowy

https://www.hba.hogart.com.pl/hogart-podatek-cukrowy/

Dzięki programowi można pobrać dane z dowolnych źródeł , odpowiednio zidentyfikować towary (wyrób medyczny, akcyzowy, suplement diety, zawartość cukru, tauryny itp.) sporządzić przejrzystą kalkulację podatku i przygotować deklaracje do wysyłki.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.