Szukaj
Close this search box.

Od pierwszego stycznia 2021 zmiany związane z JPK_KR (JPK dla ksiąg rachunkowych)

4_featured_image

Ministerstwo Finansów opublikowało nową broszurę informacyjną dotyczącą jednolitego pliku kontrolnego dla ksiąg rachunkowych (JPK_KR). Wprowadzone zmiany, czyli zaktualizowane opisy niektórych elementów JPK_KR będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

W związku z tymi zmianami informujemy,  że:

 1. Nie ma żadnych zmian w schemacie JPK_KR, a co za tym idzie w strukturze xml. Nie ma potrzeby aktualizacji Hogart_JPK.
 2. Zmiany dotyczą dokumentacji – objaśnień do tej struktury. Mogą wpłynąć natomiast na parametryzację.
 3. W nowej broszurze doprecyzowano opisy niektórych elementów (jak poniżej).

Lista zmian wprowadzonych do opisów elementów:

 • W węźle Nagłówek zmodyfikowano opis elementu: DataWytworzeniaJPK
 • W węźle Dziennik zmodyfikowano opisy elementów: Dziennik (węzeł),
  LpZapisuDziennika, NrZapisuDziennika, OpisDziennika, NrDowoduKsiegowego,
  RodzajDowodu, DataOperacji, DataDowodu, KodOperatora, OpisOperacji i
  DziennikKwotaOperacji

W węźle Nagłówek

Przed zmianami:

DataWytworzeniaJPKData i czas wytworzenia JPK_KR (np. 2018-02-24T09:30:47Z)

Po zmianach:

DataWytworzeniaJPKData i czas wytworzenia pliku JPK_KR (np. 2018-02-24T09:30:47Z)

W węźle Dziennik

Przed zmianami:

Nazwa polaOpis pola
LpZapisuDziennikaNumer kolejny zapisu dziennika – liczba naturalna większa
od zera
NrZapisuDziennikaNumer zapisu w dzienniku – pole znakowe (dla poszczegól-
nych dzienników), np. 1/Zak/01/2016, 280/Sprz/01/2016
OpisDziennikaOpis dziennika – pole znakowe (dla poszczególnych dzien-
ników), np. Zakup, Sprzedaż
NrDowoduKsiegowegoNumer dowodu księgowego (faktury, PK itp.) – pole znako-
we, np. Fa/Zak/001/01/2016, PZ/001/01/2016
RodzajDowoduRodzaj dowodu księgowego (np. faktura, PK, zestawienie,
wyciąg bankowy, raport kasowy, raport okresowy z kasy
fiskalnej, zamknięcia kont, przeksięgowania techniczne
i inne) – pole znakowe, np. PZ, FA ZAK
DataOperacjiData operacji gospodarczej (np. data sprzedaży, zakupu) –
pole daty, np. 2016-01-02
DataDowoduData sporządzenia dowodu księgowego – pole daty,
np. 2016-01-02
DataKsiegowaniaData, pod którą ujęto dowód w księgach – pole daty,
np. 2016-01-03
KodOperatoraDane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za
treść zapisu – pole znakowe, np. E Nowak
OpisOperacjiOpis operacji w dzienniku – pole znakowe
DziennikKwotaOperacjiWartość operacji ujęta w Dzienniku – pole kwotowe

Po zmianach:

Nazwa węzła lub polaOpis węzła lub pola
Dziennik (węzeł)Dziennik, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 powinien spełniać
wymogi art. 14 UoR, art. 15 ust.1, 18 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1, 4 i 5
UoR.
Zgodnie z art. 14 ust.1 UoR w dzienniku następuje chronologiczne
ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym.
Zapisy w dzienniku powinny być – w myśl art. 14 ust. 2 UoR – kolejno
numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły. Przy
prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapis
księgowy powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod
którą został wprowadzony do dziennika (art. 14 ust. 4 UoR), tzw. ślad
rewizyjny.
Zapisy w dzienniku dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawienia
miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany.
LpZapisuDziennikaNumer kolejny zapisu w strukturze elementu JPK/Dziennik- liczba
naturalna większa od zera
NrZapisuDziennikaNumer zapisu w dzienniku, nadawany w sposób ciągły w roku
obrotowym, zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ust. 2
i ust. 4 UoR, tj.:
– zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane,
– przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapis
księgowy powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod
którą został wprowadzony do dziennika.
Chronologia zapisów w dzienniku powinna być zachowana według dat
zapisów księgowych, a nie według dat dokonania operacji
gospodarczych.
Z art. 15 ust 1 UoR wynika, że na kontach księgi głównej obowiązuje
ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku
zdarzeń zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, co oznacza, że zapisy w
dzienniku nie mogą być wtórne do zapisów księgowych na kontach
księgi głównej.
– pole znakowe (dla poszczególnych dzienników), np. 1/Zak/01/2016,
280/Sprz/01/2016
OpisDziennikaOpis dziennika – pole znakowe
Dzienniki częściowe stosowane przez jednostkę, jako element ksiąg
rachunkowych, powinny zostać nazwane i opisane zgodnie z art.
14 ust. 3 i 4 UoR np. Zakup, Sprzedaż
NrDowoduKsiegowegoNumer identyfikacyjny dowodu nadany przez wystawcę dowodu
księgowego, zgodnie z wymogiem art. 21 ust. 1 pkt 1 UoR – pole
znakowe,
RodzajDowoduRodzaj dowodu księgowego (który stanowi podstawę zapisu
księgowego, o czym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 UoR) umieszczony na
dowodzie księgowym przez wystawcę, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1
UoR – pole znakowe
DataOperacjiData dokonania operacji gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 2
pkt 1 UoR, umieszczona na dowodzie księgowym przez jego
wystawcę, zgodnie z wymogiem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 4 UoR
– pole daty, np. 2016-01-02
DataDowoduData sporządzenia dowodu księgowego, o której mowa w art. 23 ust. 2
pkt 2 UoR, umieszczona na dowodzie księgowym przez jego
wystawcę, zgodnie z wymogiem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 4
UoR.
Jeśli dowód został sporządzony pod datą dokonania operacji
gospodarczej i brak jest na dowodzie daty sporządzenia dowodu
księgowego, to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4, w polu należy umieścić
datę operacji gospodarczej. – pole daty, np. 2016-01-02
DataKsiegowaniaData, pod którą ujęto dowód w księgach – pole daty, np. 2016-01-03
KodOperatoraDane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu
zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ust. 4 UoR
– pole znakowe, np. E Nowak
OpisOperacjiOpis operacji gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 UoR,
umieszczony na dowodzie księgowym przez jego wystawcę, zgodnie z
wymogiem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 3 UoR, lub zrozumiały
tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że należy posiadać
pisemne objaśnienia treści skrótów lub kodów – zgodnie z art. 23 ust. 2
pkt 3 UoR – pole znakowe
DziennikKwotaOperacjiKwota operacji gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 4
UoR, wynika z wartości operacji gospodarczej zamieszczonej przez
wystawcę dowodu księgowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 UoR –
pole kwotowe