Szukaj
Close this search box.

Nowy JPK_VAT – oznaczenia procedur i dokumentów

4_featured_image

Od 1 października 2020 r. obowiązywać będzie nowy JPK_VAT zawierający część deklaracyjną i ewidencyjną. Do składania wspomnianej powyżej, nowej schemy zobowiązani są wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. W praktyce oznacza to zatem, iż od 1 października br. złożenie deklaracji VAT-7/VAT-7K możliwe będzie wyłączenie przy wykorzystaniu JPK_VAT. Naturalnie zmian wynikających z wejścia w życie nowej struktury jest zdecydowanie więcej. Wątpliwości przedsiębiorców budzi zwłaszcza konieczność oznaczania procedur oraz dokumentów w nowym JPK_VAT z deklaracją.

Oznaczenia procedur

Podatnicy wykazujący zawierane transakcje w załączniku JPK_V7M (dla rozliczeń miesięcznych) lub JPK_V7K (dla rozliczeń kwartalnych) zobligowani zostali do oznaczania procedur, w ramach których przeprowadzona została dana transakcja. Nowy JPK_VAT zawiera bowiem oznaczenie procedury (1 z 13), do której podatnik powinien zaliczyć transakcje sprzedaży oraz dwóch procedur, do których zaliczyć należy transakcje zakupu. Oznaczenia procedur należy stosować przy ewidencjonowaniu zarówno podatku należnego, jak i naliczonego. W przypadku, gdy dana transakcja nie podlega żadnej z procedur, należy pozostawić puste pole.

Każdy dokument powinien posiadać pole przyporządkowujące go do konkretnej procedury/procedur. Oznacza to zatem, iż dany dokument powinien mieć 13 grup procedur do wyboru. Fakturom zawierającym wiele pozycji należy nadawać procedurę w odniesieniu do w/w dokumentu, nie zaś znajdujących się na nim pozycji.

Podczas przyporządkowywania należy kierować się następującymi zasadami:

  • Faktura zawierająca jedną pozycję, niepodlegająca pod żadną procedurę – należy pozostawić puste pole,
  • Faktura zawierająca jedną pozycję, z towarem/usługą z jedną procedurą – należy oznaczyć daną procedurę wpisując „1” przy w/w procedurze,
  • Faktura zawierająca dwie lub więcej pozycji, przy czym jedna z nich podlega danej procedurze szczególnej, zaś druga nie – należy oznaczyć fakturę wpisując „1” przy danej procedurze,
  • Faktura zawierająca dwie lub więcej pozycji z zastosowaniem różnych procedur dla poszczególnych pozycji z faktury – należy oznaczyć fakturę poszczególnymi, zastosowanymi w niej procedurami.

Opisywanie procedurami obejmuje każdy rodzaj czynności podlegających opodatkowaniu, objętych częścią ewidencyjną nowej schemy.

Co grozi za niewywiązanie się z obowiązku oznaczania procedur? Podatnik, który błędnie oznaczy procedurę może zostać ukarany sankcją w postaci grzywny w kwocie do 500 zł za każdy błąd.

Oznaczenia dokumentów

W myśl § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, ewidencja sprzedaży przewidziana w ramach nowej schemy zawiera następujące oznaczenia dokumentów sprzedaży:

„RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących – do jego stosowania zobligowani są podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz klientów prywatnych, którzy dodatkowo nie korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej. W deklaracji miesięcznej/kwartalnej oznaczenie ‘”RO” odnosić się będzie do łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej dziennego lub miesięcznego. W związku z powyższym podatnicy nieprowadzący sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, nie będą używać oznaczenia „RO” w nowej schemie.

„FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT – oznaczenie „FB” stosowane będzie w przypadku faktur wystawianych do paragonu. Z uwagi na przepisy odnoszące się do wykazywania sprzedaży w nowym JPK_VAT, uproszczeniu uległ sposób ujmowania w ewidencjach faktury do paragonów.

„WEW” – dokument wewnętrzny – oznaczenie dotyczyć będzie sytuacji, w której przedsiębiorca nie wystawia faktury/paragonu fiskalnego ale – wskutek danego zdarzenia o charakterze gospodarczym – ciąży na nim obowiązek naliczenia podatku VAT. W praktyce oznaczenie „WEW” dotyczyć będzie sytuacji:

prowadzenia sprzedaży bezrachunkowej – w przypadku korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej,

wystawienia faktury wewnętrznej opodatkowania – w momencie nieodpłatnego przekazania towarów bądź cofnięcia środków trwałych na cele prywatne.

Należy dodać, iż podatnicy korzystający z metody kasowej zobowiązani są do stosowania oznaczenia „MK”. Wspomniane oznaczenie odnosi się do zakupu towarów od małych podatników, którzy także rozliczają się przy wykorzystaniu metody kasowej tj. faktur z adnotacją “metoda kasowa”.

Jak widać na powyższych przykładach, wejście w życie nowej schemy wymagać będzie od przedsiębiorców przyswojenia zasad wypełniania opisywanej struktury. Ponadto konieczne będzie wyposażenie się w program księgowy, który umożliwi dopasowanie pliku do nowej wersji JPK_VAT. Godnym polecenia narzędziem tego rodzaju jest program Hogart JPK. Aplikacja Hogart JPK to nowoczesny program umożliwiający zarówno wygenerowanie i wysyłkę nowego JPK_VAT, jak i jednoczesną obsługę różnych systemów ERP. Więcej informacji o Hogart JPK znajdziesz na stronie https://www.hba.hogart.com.pl/jpk/.