fbpx

Nowy JPK VAT – korekta i sankcje przewidziane za popełnione błędy

Od 1 października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT zobowiązani będą do wysyłania nowego JPK_VAT. Zmiany związane z wejściem w życie nowej schemy rodzą sporą ilość pytań, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że nowy JPK_VAT niejako wymusza na przedsiębiorcach konieczność odpowiedniego dostosowania programów księgowych. Obecnie w przypadku wykrycia przez przedsiębiorcę błędów w przesłanej deklaracji VAT, ten ma możliwość dokonania korekty dokumentu. Czy takową dopuszczać będzie również nowa wersja JPK_VAT? Jakie sankcje grożą podatnikowi za przesłanie błędnie wypełnionego pliku?

Formuła nowego JPK_VAT

Wraz z wejściem w życie nowego JPK_VAT zlikwidowana zostanie stara struktura JPK_VAT oraz deklaracje VAT. W związku z powyższym nowa schema zawierać będzie zawierać będzie zarówno dane, które obecnie podatnicy przekazują w starej wersji przesyłanego pliku, jak i informacje dotyczące rodzajów zawieranych transakcji oraz powiązań pomiędzy podmiotami. Jak zatem łatwo zauważyć, nowa schema uwzględniać będzie zdecydowanie szerszy zakres danych.

Nowy JPK_VAT dostępny będzie w dwóch schematach:

JPK_V7M – stworzony z myślą o miesięcznych rozliczeniach podatku VAT,

JPK_V7K – stworzony z myślą o kwartalnych rozliczeniach podatku VAT.

Zarówno wersja dla podatników rozliczających się miesięcznie, jak i schemat dla podatników rozliczających się kwartalnie złożony będzie z części deklaracyjnej stanowiącej odpowiednik aktualnej deklaracji VAT i części ewidencyjnej odzwierciedlającej informacje przekazywane obecnie w pliku JPK_VAT. Różnice pomiędzy wspomnianymi plikami związane są rzecz jasna z częstotliwości rozliczania podatku. Wersja miesięczna zawierać będzie co miesiąc część deklaracyjną i ewidencyjną, zaś wersja kwartalna za dwa pierwsze miesiące złożona będzie jedynie z części ewidencyjnej, natomiast w pliku przesyłanym za ostatni miesiąc kwartału znajdować będzie się zarówno część ewidencyjna, jak i deklaracyjna.

Korekta nowej schemy – czy będzie możliwa?

Podobnie jak stara wersja pliku JPK_VAT, również nowa schema przewidywać będzie możliwość korekty popełnionych przez podatnika błędów. Zmianie nie uległ również sam sposób opisywanej korekty. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie mógł przesłać do urzędu pliku, który zawiera jedynie poprawione pozycje. A zatem wprowadzając korektę w ewidencji podatnik zobowiązany jest wysłać kompletny (tj. wypełniony w całości) plik, niemniej korekta nie musi zawierać obu części tj. ewidencyjnej i deklaracyjnej, a wyłącznie tę część, na której naniesione zostały poprawki.

Sposób dokonywania korekty uzależniony jest w znacznej mierze od tego, kiedy doszło do wykrycia popełnionego błędu (przed czy po przesłaniu dokumentów), a także od tego czy błąd wywiera wpływ na wysokość podstawy opodatkowania albo wysokość podatku należnego.

Jeśli do wykrycia doszło przed przesłaniem pliku JPK_VAT za dany okres, a sam błąd nie wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego (jednak jest istoty w przypadku identyfikacji transakcji), wówczas przedsiębiorca może dokonać korekty i wykazać jedynie pozycję z poprawionymi danymi. Jeśli zaś do wykrycia doszło już po przesłaniu schemy do urzędu, wówczas należy wystornować błąd.

Jakie sankcje grożą za popełnione błędy?

Zarówno liczne, zgłaszane przez przedsiębiorców wątpliwości odnośnie sposobu wypełniania nowej schemy, jak i poszerzony zakres danych przekazywanych w pliku, przyczynia się do zwiększenia szansy popełnienia błędu. Z tego względu ustawodawca przewidział możliwość składania opisanej powyżej korekty pliku. Co grozi podatnikom, którzy nie prześlą wypełnionego dokumentu we wskazanym terminie lub też – pomimo popełnionego błędu – nie skorzystają z możliwości wprowadzenia korekty? W takim przypadku urząd będzie mógł nałożyć na przedsiębiorcę sankcję w wysokości 500 zł za każdy, popełniony błąd. Warto jednak dodać, iż istnieje sposób na uniknięcie wspomnianej kary finansowej.

Aby uniknąć nałożenia kary pieniężnej, podatnik powinien sporządzić korektę pliku JPK. Czas przewidziany na dokonanie korekty oraz wysyłkę takowej wynosi 14 dni od momentu wykrycia błędu lub też wystąpienia okoliczności wywierających wpływ na ewidencję.

Jeżeli przedsiębiorca nie wykryje pomyłki samodzielnie, wówczas otrzyma on od naczelnika urzędu skarbowego wezwanie do korekty błędu. Czas przewidziany na przesłanie korekty wynosi 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku podatnik może albo przesłać wymaganą korektę, albo – nie poprawiając błędów – przesłać do urzędu skarbowego wyjaśnienie, w którym wykaże iż wysłany dokument nie zawiera nieprawidłowości wskazanych w wezwaniu.

Wprowadzenie nowej schemy stanowi dla przedsiębiorców swego rodzaju wyzwanie, gdyż zmieniona struktura pliku wymagać będzie od nich przyswojenia zasad wypełniania dokumentu. Na tym jednak nie koniec. Dodatkowo niezbędna będzie bowiem aktualizacja lub też zmiana dotychczas używanych systemów księgowych.

Naturalnie fakt wejścia w życie nowego JPK_VAT przyczyni się także do sporej ilości pozytywnych zmian. Połączenie deklaracji VAT z plikiem JPK zredukuje bowiem ilość obowiązków ciążących obecnie na przedsiębiorcach, co w dalszej kolejności skutkować będzie skróceniem czasu przeprowadzanych przez urząd kontroli. Wprowadzenie nowej schemy uszczelni system podatkowy i przyczyni się do zmniejszenia luki VAT. Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Finansów, nowy JPK_VAT wpisywać będzie się w filozofię 3xP zakładającą stworzenie systemu, który będzie zarówno Przejrzysty, Prosty, jak i Przyjazny dla podatnika.

Jak przygotować się do nadchodzących zmian?

Dokonując aktualizacji bądź zakupu programu księgowego, warto mieć na uwadze fakt, iż każdy popełniony błąd obarczony będzie możliwością nałożenia sankcji w wysokości 500 zł. W związku z powyższym warto zdecydować się na pewne i sprawdzone rozwiązanie, które umożliwi bezproblemowe dostosowanie pliku do najnowszej wersji opisywanego dokumentu. Taką aplikacją jest Hogart JPK służący do pobierania, weryfikacji, generowania, a następnie wysyłki plików JPK_VAT. Więcej informacji na temat narzędzia znajdziesz na stronie https://www.hba.hogart.com.pl/jpk/.