Szukaj
Close this search box.

Lipiec 2021 – Zmiany w JPK

10_featured_image

Od początku br. miesiąca (lipiec 2021 r.) do pliku JPK wprowadzony został szereg zmian. Wszystko za sprawą rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (projekt z dnia 17 maja 2021 r., aktualny w dniu 15.06. 2021 r.). Poniżej przedstawiamy wykaz najistotniejszych zmian w działaniu JPK. 

Oznaczenie ulgi na złe długi w VAT

Na podstawie art. 89a ust. 1 i 4 wprowadzona została ulga za złe długi. W przypadku przedsiębiorców (dostawców towarów i usług), którzy zdecydują się na skorzystanie z opisywanej ulgi, plik w części ewidencyjnej zawierać będzie adnotację o skorzystaniu z takowej. Ponadto każda faktura objęta ulgą będzie zawierała termin płatności lub datę dokonania zapłaty.

Faktury do 450 zł (100 Euro)

Jedynie faktury opiewające na kwotę powyżej 450 zł oraz faktury konsumenckie będą dokumentowane w JPK_V7 osobno z adnotacją FP. Faktury uproszczone nie będą osobno wyszczególnione w pliku JPK.   

Dokument WEW zbiorczy na bilety za autostradę oraz za przewóz środkami komunikacji publicznej

Nie ma konieczności każdorazowego dokumentowania czynności po stronie sprzedaży w zakresie transakcji:

 • udokumentowanych fakturą za przejazd autostradą płatną lub
 • udokumentowanych fakturą za przejazd na dowolną odległość, wystawioną w postaci biletu jednorazowego przez podatników posiadających uprawnienia do świadczenia usług przewozu osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, pod warunkiem, że nie zostały uwzględnione w ewidencji poprzez raport okresowy z kasy fiskalnej,
 • nieudokumentowanych fakturami,
 • nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży w postaci kasy fiskalnej.

Wyżej wskazane transakcje uwzględnione są w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku. W takim przypadku transakcja powinna zostać opatrzona oznaczeniem WEW. 

Przytoczony przepis odnosi się wyłącznie do strony sprzedającej. Nabywca ma natomiast obowiązek każdorazowego dokumentowania w/w transakcji. 

Transakcje między podmiotami powiązanymi (oznaczenia TP)

Brak konieczności oznaczeniem TP dotyczy jedynie dostaw towarów oraz świadczenia usług, jeśli powiązania pomiędzy kupującym, a dostawcą towarów lub usługodawcą, wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego bądź ich związkami.

W przypadku innych powiązań między usługodawcą, a nabywcą istnieje obowiązek oznaczenia transakcji “TP” bez względu na wartość transakcji.

Transakcje pozaunijne z wykorzystaniem interfejsów elektronicznych

Pośrednicy wykorzystujący interfejsy elektroniczne (sklepy, platformy elektroniczne) w celu prowadzenia transakcji:

 • sprzedaży (na odległość) towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nie wyższej, niż równowartość 150 euro wyrażonej w złotych kwoty;
 • w przypadku dokonania na terytorium Unii Europejskiej przez podatnika niemającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej:
 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, 
 •  dostawy towarów na rzecz podmiotu, który nie jest podatnikiem, 

uznaje się, że pośrednik (prowadzący taką platformę)  sam otrzymał i dostarczył towar.

Tym samym w części deklaracyjnej JPK_V7 pojawi się oznaczenie informujące, iż podatnik pozostaje podmiotem pośredniczącym, zobligowanym do rozliczenia VAT od transakcji unijnych. Ponadto będzie on zobligowany do prowadzenia dodatkowej ewidencji w/w czynności, do wglądu na żądanie organu skarbowego w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania.

Zmiany w oznaczaniu kodami GTU 

Zmiany obejmą również kody GTU: 

 • GTU_01 – zmianie ulegnie definicja napoju alkoholowego (z zawartej w ustawie o podatku akcyzowym, na rzecz definicji uwzględnionej w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 41, z późn. zm.). Tym samym kod GTU_01 dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208. Oznaczenie obejmuje wyłącznie napoje przeznaczone do spożycia. Tym samym nie dotyczy np. alkoholu skażonego.
 • GTU_03 – nie obejmuje olejów opałowych wymienionych w lit. b § 10 w ust. 3 pkt 1, tzn. tych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT i podlegających pod kod GTU_02
 • Dostawa folii typu stretch wymieniona w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, powinna być oznaczana kodem GTU_06 pod warunkiem, że stanowi ona odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do w/w.
 • GTU_07 – ma zastosowanie w przypadku wszystkich pojazdów, a nie jedynie pojazdów samochodowych oraz części do w/w, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701–8708.
 • GTU_08 – obejmuje swoim zakresem wszystkie metale szlachetne oraz nieszlachetne wyłącznie wskazane w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy, która obecnie obejmuje m.in. zakres towarów z poz. 2 i 3 tego załącznika w poprzednim brzmieniu.
 • GTU_09 – usunięto sformułowanie „leków oraz wyrobów medycznych”. Tym samym kod GTU_09 dotyczy wyłącznie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały wymienione w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne.
 • GTU_10 – odnosi się nie tylko budynków, budowli i gruntów ale także ich części i udziałów w prawie własności, jak również przeniesienie prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich częściami i udziałami w prawie własności jak właściciel, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT (również nieodpłatnie),
 • GTU_12 – doprecyzowano zapis poprzez przypisanie do wymienionych usług o charakterze niematerialnym objętych oznaczeniem GTU_12, oznaczeń PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015. Oznaczenie odnosi się również do usług audytu finansowego. Tym samym zmianie uległ zapis – „księgowe” na: „w zakresie rachunkowości i audytu finansowego”; w ramach grupowania 85.5 GTU dotyczy aktualnie usług edukacyjnych – „usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji” – a nie jedynie szkoleniowych.

Kody GTU, a dokumenty z kasy fiskalnej i dokumenty WEW

Raporty okresowe z kasy fiskalnej (RO) oraz dokumenty wewnętrzne (WEW) nie mogą być oznaczane kodami GTU. Nie ma przy tym znaczenia czy transakcja ta w całości czy w części odnosi się do towarów lub usług oznaczonych kodami GTU.

Procedury

EE w pliku JPK_V7

Oznaczenie EE będzie obowiązywało jedynie przez wyznaczony okres tj. pojawi się w części ewidencyjnej JPK od lipca do grudnia 2021 r. (lub za III i IV kwartał). Oznaczenie EE ma zastosowanie w przypadku:

 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w chwili rozpoczęcia ich wysyłki/transportu zlokalizowane są na terytorium kraju;
 • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym, niż Polska.

WSTO_EE  w pliku JPK_V7

Oznaczenie WSTO_EE obowiązywać będzie od stycznia 2022 r. Za okres lipiec – grudzień 2021 r. stosowane jest oznaczenie EE.

Oznaczenie WSTO_EE znajdzie zastosowanie w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w chwili rozpoczęcia ich wysyłki/transportu zlokalizowane są na terytorium kraju, jak i świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innego, niż terytorium kraju.

IED w pliku JPK_V7

Oznaczenie IED znajdzie zastosowanie w części ewidencyjnej JPK_V7 przygotowywanej przez podatników ułatwiających za pomocą interfejsu elektronicznego (np. sklepu online) dokonanie na terytorium UE przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE następujących transakcji:

 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO)
 • dostawy towarów (innej niż WSTO) na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem.

Oznaczenie to stosować będą jedynie podatnicy (operatorzy interfejsów elektronicznych), którzy zarazem nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce, innym państwie członkowskim lub odpowiadających im regulacjach innych państw członkowskich Unii Europejskiej, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju.

W przypadku w/w podmiotów przyjmuje się, że operator sam dokonał nabycia i sprzedaży towarów na terytorium Polski. Stąd też zasadność użycia oznaczenia IED. IED obowiązywać będzie począwszy od lipca 2021 r. 

JPK_V7 bez oznaczenia MPP

Oznaczenie MPP nie znajdzie zastosowania w części ewidencyjnej JPK_V7 (tak po stronie sprzedającego, jak i nabywcy). Tym samym obowiązkiem sprzedającego jest wystawienie faktury z adnotacją “metoda podzielonej płatności” – o ile w/w obowiązek wynika z ustawy o VAT, a zatem gdy ma miejsce transakcja o wartości powyżej 15.000 zł na towary/usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy). Sprzedawca – poza oznaczeniem na fakturze – nie jest zobowiązany do opisywania procedurą MPP w pliku JPK w/w transakcji. Opis MPP nie znajdzie zastosowania w pliku JPK zarówno w przypadku użycia podzielonej płatności dobrowolnie, jak i obowiązkowo.