Szukaj
Close this search box.

Jakich danych może żądać pracodawca w świetle najnowszych zmian w RODO?

Zmiany w JPK

Nowelizacja RODO z 4 maja 2019 roku, wprowadziła zmiany do 168 ustaw. Pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na nowelizację Kodeksu Pracy, która wprowadziła istotne zmiany w podstawowym katalogu danych, jakich pracodawca może żądać od pracownika oraz kandydata ubiegającego się o pracę na danym stanowisku.

RODO

Dane od kandydata ubiegającego się o pracę

W świetle aktualnych przepisów pracodawca zobowiązany jest żądać od osoby starającej się o zatrudnienie następujących danych:

  • Imienia oraz nazwiska
  • Daty urodzenia
  • Danych kontaktowych wskazanych przez kandydata np. adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji etc. (o tym, jakie dane otrzyma pracodawca decyduje sam kandydat)
  • Informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu kariery zawodowej. Należy dodać, iż pracodawca zobowiązany jest żądać wyżej wymienionych danych wyłącznie w sytuacji, gdy są one konieczne do wykonywania pracy określonego typu lub na konkretnym stanowisku.

Zmiana w stosunku do dotychczasowych przepisów

Aktualnie pracodawca nie ma prawa żądać od kandydata podania imion rodziców. Ponadto punkt „miejsce zamieszkania (adres korespondencyjny)” zmieniono na „dane kontaktowe wskazane przez taką osobę” (kandydata).

Dane od pracownika

Pracodawca ma obowiązek żądać od pracownika tych samych danych, które obowiązują w przypadku kandydata na konkretne stanowisko, a ponadto:

  • Adresu zamieszkania
  • Numeru PESEL (w razie jego braku – rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość)
  • Innych danych pracownika lub członków jego rodziny, mających związek z korzystaniem z uprawnień wynikających z prawa pracy
  • Wykształcenia i przebiegu kariery zawodowej (jeśli nie istniały przesłanki do ubiegania się o takowe wcześniej)
  • Numeru rachunku bankowego

Zmiana w stosunku do dotychczasowych przepisów

Przed nowelizacją Kodeksu Pracy pracodawca mógł żądać od pracownika tylko podania nr PESEL. Aktualnie wspomniany numer może zostać zastąpiony innym dokumentem potwierdzający tożsamość (np. paszportem).

W kwestii danych mających związek ze świadczeniami socjalnymi, pracodawca mógł żądać od pracownika podania „imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika”. Obecnie punkt ten zastąpiono „danymi dzieci pracownika”.

Ponadto uregulowana została kwestia przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą przetwarzania wspomnianych danych może być zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy przekazanie takowych zaproponuje pracownik lub kandydat na dane stanowisko.

Dodatkowo wprowadzony został zakaz monitorowania pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej, natomiast monitorowanie pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania zgody od zakładowej organizacji związkowej lub przedstawicieli pracowników.

Program Hogart RODO

Zapraszamy do zapoznania z przygotowanym przez Hogart programem Hogart RODO. Nasza aplikacja pomaga przedsiębiorcom w zarządzaniu obszarami danych osobowych, zasobami danych osobowych, czynnościami i kategoriami czynności przetwarzania, upoważnieniami pracowników do przetwarzania danych osobowych, rejestrem incydentów i naruszeń, umowami powierzenia, audytami, a także zgłoszeniami żądań usunięcia i przekazania danych osobowych.