fbpx

Nowy JPK – kod GTU 12

Zmiany w JPK

Od 1 października 2020 r. wszedł w życie JPK_V7, który zastąpił JPK_VAT, oraz deklarację VAT. Od momentu, w którym zaczął obowiązywać JPK_V7 wszyscy czynni podatnicy VAT zostali zobligowani do tego, by oznaczać transakcje za pomocą kodów GTU. Wiąże się to z tym, że każdy, kto wystawia faktury po 30 września 2020 r. ma obowiązek uwzględnić je w nowym JPK_V7 z odpowiednimi oznaczeniami- kodami towarów i usług. Kody są sklasyfikowane 01 do 13 (01-10 odnosi się do towarów, 11-13 do usług).

Kiedy się powinno używać kodu GTU 12 i kto powinien go użyć ?

Kod GTU 12 dotyczy usług niematerialnych. W praktyce oznacza to, że każdy czynny podatnik, który świadczy ową usługę, jest zobligowany do wystawiania faktur oznaczonych kodem GTU 12.

Dotyczy on usług niematerialnych takich jak:

  • usługi doradcze: usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego; usługi z doradztwa finansowego; usługi z zakresu doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego, prawa handlowego, prawa pracy, oraz prawa cywilnego; usługi doradztwa podatkowego i przygotowania deklaracji podatkowych dla przedsiębiorstw i dla osób indywidualnych; usługi doradztwa związane z zarządzaniem, z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków, z zarządzaniem rynkiem, z zarządzaniem zasobami ludzkimi, z zarządzaniem produkcją, z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem; pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; usługi doradcze w zakresie architektury, projektów architektoniczno-budowlanych; usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu; usługi doradztwa technicznego; doradztwo w dziedzinie geologii i geofizyki; w sprawach środowiska naturalnego; doradztwo w zakresie bezpieczeństwa; pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • Usługi księgowe: usługi sprawdzania rachunków, sporządzania sprawozdań finansowych, usługi sporządzania list płac, oraz pozostałe usługi rachunkowo-księgowe;
  • Usługi prawne: usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej; usługi notarialne; usługi arbitrażowe i pojednawcze; usługi prawne związane z aukcjami; wyżej wymienione usługi z zakresu doradztwa prawnego, oraz pozostałe usługi prawne;
  • Usługi zarządcze: usługi związane z zarządzaniem siecią; z zarządzaniem systemami informatycznymi; usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting); pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi; usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych; usługi związane z zarządzaniem funduszami emerytalnymi; usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności; usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie; usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie; usługi zarządzania masą upadłościową; usługi zarządzania procesami gospodarczymi; pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych; usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej;
  • Usługi marketingowe: marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia;
  • Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
  • Usługi reklamowe: kompleksowe usługi reklamowe; marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia; usługi związane z rozwijaniem koncepcji reklamowych; pozostałe usługi reklamowe; usługi związane z reprezentowaniem mediów; pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w radio i telewizji; pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w internecie; pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe powiązane z wydarzeniami; pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w pozostałych mediach; pośrednictwo w odsprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe;
  • Usługi badania rynku i opinii publicznej: usługi badania rynku: badania/sondaże jakościowe; usługi badania rynku: badania/sondaże ilościowe ad hoc; usługi badania rynku: badania ilościowe ciągłe i regularne sondaże; usługi badania rynku (inne niż sondaże) wykorzystujące już istniejące informacje pochodzące z różnych źródeł; pozostałe usługi badania rynku; usługi badania opinii publicznej;
  • Usługi badań naukowych i prac rozwojowych: usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych, z wyłączeniem oryginałów prac; oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie chemii i biologii; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, z wyłączeniem biotechnologii; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk rolniczych; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych; oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  • Usługi szkoleniowe: usługi liceów ogólnokształcących i profilowanych; usługi szkół zawodowych, z wyłączeniem szkół policealnych; usługi techników; usługi szkół policealnych, zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz usługi szkół wyższych; usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, edukacji sportowej, zajęć sportowych i rekreacyjnych, oraz edukacji artystycznej; usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy, nauki pilotażu lub żeglarstwa; usługi w zakresie pozostałych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych; usługi nauczania języków obcych; kursy komputerowe; usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane; korepetycje udzielane w domu; usługi wspomagające edukację;

Podsumowując, można powiedzieć, że każda forma usługi doradczej, prawnej, księgowej, zarządczej, marketingowej, reklamowej, firm centralnych, badania rynku i opinii publicznej, badań naukowych i prac rozwojowych, oraz szkoleniowych występuje pod pojęciem kodu GTU 12, który musi zostać uwzględniony w nowych rozliczeniach podatkowych VAT JPK_V7. Nie jest to proste i budzi wiele wątpliwości, dlatego też firma Hogart wychodzi naprzeciw podatnikom, proponując rozwiązanie służące do wyszukiwania mapowań kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU.

Hogart wyszukiwarka kodów GTU

Firma Hogart proponuje nam narzędzie do wyszukiwania mapowań kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU. Jest to narzędzie, które umożliwia nam wyszukanie informacji po nazwie produktu lub według fragmentów kodów co znacznie ułatwia pracę i znacznie oszczędza czas przy analizowaniu biznesu i wymagań raportowych.

Więcej na temat narzędzia do wyszukiwania mapowań kodów firmy Hogart można znaleźć na stronie: https://www.hba.hogart.com.pl/hogart-wyszukiwarka-kodow-gtu/