fbpx
Fundusze Europejskie

Warszawa, 4 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe nr 1/2021.01.04

Zamawiający

Hogart Sp. z o. o.
ul. Okopowa 58/72,
01-042 Warszawa
KRS 0000022120
REGON 012609306
NIP 527-02-02-093

Opis przedmiotu zamówienia 

W związku z realizacją projektu: „Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023, składam zapytanie ofertowe na:

Doradztwo dotyczące wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych

Kod CPV: 79342200-5 Usługi w zakresie promocji, 79340000-9 Usługi reklamowe i marketingoweSpecyfikacja zamówienia:

 1. Projekt wizytówki w 2 wersjach językowych dla 8 osób

 2. Prezentacja

  • wersja długa i krótka – 30 i 15 stron

  • pdf i power point

 3. Ulotki w 2 wersjach językowych 

  • wersja ogólna do wydruku i pdf do wysłania mailem

  • wersja ogólna w 2 formatach do druku  – krótszy (prezentacja firmy) i dłuższy (wzbogacony o opis 5 produktów) 

  • wersja ogólna do wysłania mailem – jeden format, krótszy

  •  5 wersji ulotki specjalistycznych opisujących poszczególne produkty 

  • wersje specjalistyczne do druku i do mailingu  

 4. Materiały graficzne do mailingu w 2 wersjach językowych

  • nagłówki do maili szer 600px

  • grafiki – 5 grafik do maila dla 5 produktów

 5. Social media maateriały graficzne w 2 wersjach językowych

  • post – szablon wszystkie formaty 

  • nagłówek do profilu

 6. Produkty które mają być zaprezentowane w materiałach graficznych to:

  • Hogart Data Transformation Platform

  • Hogart ERP solutions

  • Hogart Raporting

  • Hogart Software House

  • Hogart Workflow

Kryteria oceny oferty

Cena oferty – kryterium stanowi 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu ofertowym

Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LC = CMIN/CO *100 pkt

Gdzie:

LC – liczba punktów za kryterium cena

CO – cena netto oferty

CMIN – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Termin i miejsce składania ofert

Nieprzekraczalny termin składania ofert to 21 stycznia 2021. Ofertę należy wysłać na adres email: biuro@hogart.pl lub pocztą, kurierem na adres siedziby firmy: Hogart Sp. z o. o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

Oferta powinna zawierać kwotę netto podaną w PLN, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Termin wykonania zamówienia

Jak najszybciej od momentu wyboru wykonawcy, nie później niż do 10 maja 2021.

Dodatkowych informacji udziela Jędrzej Jażdżyk, tel.:  785 994 307

Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej.

W celu potwierdzenia, że pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe, wykonawca składa wraz z ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie według załączonego poniżej wzoru.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

Członkowie zarządu Hogart

Jędrzej Jażdżyk i Marcin Mirowski