fbpx
Szukaj
Close this search box.

Oznaczenia dostawy i świadczenia usług GTU – co warto wiedzieć

4_featured_image

Oznaczenie pozycji GTU służy identyfikacji poszczególnych transakcji i jest obowiązkowym elementem deklaracji JPK VM i JPK V7K . Jeżeli towar lub usługa będzie należał do jednej z trzynastu grup towarowych podatnik będzie musiał przypisać im właściwy kod GTU w nowej strukturze JPK. Jest to część zmian związanych z wejściem w życie nowych przepisów o Jednolitym Pliku Kontrolnym JPK VAT.

Symbole GTU i przypisane do nich rodzaje transakcji:

 • GTU 01 dostawa napojów alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

 • GTU 02 dostawa benzyn silnikowych i lotniczych, olejów napędowych i opałowych, biopaliw ciekłych itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),

 • GTU 03 dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,

 • GTU 04 dostawa wyrobów i suszu tytoniowego oraz płynu do papierosów elektronicznych

 • GTU 05 dostawa odpadów wyłącznie określonych w poz 79-91 załącznika 15 do ustawy

 • GTU 06 dostawa urządzeń elektronicznych oraz części do nich określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy,

 • GTU 07 dostawa pojazdów i części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10,

 • GTU 08 dostawa metali szlachetnych i nieszlachetnych

 • GTU 09 dostawa lekarstw i wyrobów medycznych oraz artykułów specjalnego przeznaczenia

 • GTU 10 dostawa budynków, budowli , gruntów

 • GTU 11 świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

 • GTU 12 usługi niematerialne, prawne, księgowe, doradcze, reklamowe

 • GTU 13 usługi transportowe i gospodarki magazynowej

W przypadku niezaliczenia towaru lub usługi do powyższych rodzajów transakcji, pole GTU należy pozostawić puste.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

 • Wskazanemu oznaczeniu podlegają również faktury korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją.

 • Oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze dotyczą także dokumentów wykazywanych w czasie jej obowiązywania, a wystawionych wcześniej. Dotyczy to również np. faktur zakupowych wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania.

 • Oznaczenie GTU_03 należy stosować w przypadku dostaw o kodach wymienionych w przepisie rozporządzenia. Przepis nie odnosi się do statusu nabywcy.

 • Oznaczenie GTU_06 stosuje się w przypadku dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w pozycji 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro folia typu stretch wymieniona jest w pozycji 9 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, to powinna być oznaczona ww. symbolem.

 • Symbolami GTU należy oznaczać fakturę korygującą, w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU. Natomiast gdy korekta dotyczy wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU, faktury korygującej nie należy oznaczać w ten sposób.

 • Oznaczenia mają również zastosowanie do towarów używanych.

 • W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zatem oznaczaniu GTU podlega także refakturowanie usług.

 • Oznaczenie GTU_09 dotyczy dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.). Zatem jeżeli konkretne towary będące przedmiotem dostawy są objęte obowiązkiem zgłoszenia w rozumieniu wyżej powołanego przepisu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, to w JPK_VAT z deklaracją podlegają one oznaczeniu GTU_09. Termin wystawienia faktury pozostaje w tym przypadku bez znaczenia.

 • Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają oznaczeniu GTU_10.

 • Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem skoro nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w ramach leasingu finansowego, należy zastosować powyższe oznaczenie.

 • Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym czynności wymienione w pytaniu. Zatem w JPK_VAT z deklaracją do faktury dokumentującej takie dostawy należy zastosować oznaczenie GTU_10.

 • Struktura pliku przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów.

 • Oznaczeniu GTU podlegają również wykazywane w pliku faktury z oznaczeniem „FP”. Wystawianych do paragonów na rzecz podatników.

 • Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami (także w sytuacji gdy w danym okresie wystąpiło tylko jedno takie przekazanie).

 • Oznaczenia GTU_01-13 dotyczą również faktur zaliczkowych.

 • Nie ma obowiązku aby na fakturze zawierać oznaczenia GTU_01-13. Przepisy w zakresie wystawiania faktur nie uległy zmianie.

 • Kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w nowym JPK_VAT z deklaracją pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13), nie mają zastosowania do nabyć, które u podatnika – nabywcy skutkują zapisami po stronie sprzedażowej (np. WNT czy import usług).

 • W przypadku korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stosuje się oznaczeń kodów grup towarów i usług GTU.

 • Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

 • W przypadku faktur dotyczących bonów jednego przeznaczenia, które odnoszą się do towarów i usług objętych kodami GTU będzie obowiązek stosowania kodów GTU.

 • W przypadku eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych (transakcji z 0% VAT ) będzie obowiązek stosowania kodów GTU

 • W przypadku eksportu usług np. niematerialnych będzie obowiązek stosowania kodów GTU

 • Nie będzie obowiązku stosowania kodów GTU w przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

 • W przypadku wystawienia faktury z błędnym oznaczeniem GTU istnieją 2 alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich korekt. Całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym. Ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd. Drugim sposobem jest pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU. W ten sposób można korygować błąd w zaksięgowaniu faktury niezależnie od tego, w ilu oznaczeniach GTU popełniono błąd. W przypadku zmiany, które nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy korekta samej części ewidencyjnej.

Jeżeli podatnik posiada faktury sprzedaży i ma wątpliwości czy wszystkie kody GPU i pozostałe zostały nadane, albo czy zostały nadane prawidłowo, pomocny będzie program do mapowania kodów GTU :

https://www.hba.hogart.com.pl/automatyzacja-nadawania-kodow-gtu/

Kancelaria DZP z którą współpracuje Hogart może dokonać również interpretacji poprawności ich nadawania.

W przypadku kiedy podatnik posiada generator plików JPK VAT w starym układzie przydatny będzie konwerter do przekształcania starej struktury na nową JPK V7:

https://www.hba.hogart.com.pl/konwerter-jpk_vat-na-jpk_v7/

Po wygenerowaniu starego pliku i wrzuceniu do aplikacji będzie można bez problemu uzupełnić odpowiednie kody lub otrzymać reguły uzupełniania.