fbpx
Szukaj
Close this search box.

Kody GTU w JPK_VAT – resort finansów pracuje nad zmianami

zmiany w GTU

Proponowane zmiany w zakresie wykazywania w JPK_VAT, przewidziane w projekcie rozporządzenia z 17 marca 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczyć będą:

 • paragonów z NIP do kwoty 450 zł, które zostały uznane za faktury uproszczone,
 • faktur za przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w postaci biletu jednorazowego przez podatników świadczących usługi przewozu osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,
 • oznaczeń grup towarów i usług (kody GTU) wymienionych w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia,
 • procedur wymienionych w § 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia,
 • zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT.

Od 17 marca 2021 r. projekt znajduje się na etapie opiniowania. Opisane powyżej zmiany mają zacząć obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z zastrzeżeniem, iż część przepisów wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Zmiany w kodach GTU_01 do GTU_13

W celu usunięcia różnic pomiędzy dokumentacją techniczną , a wskazanymi  w rozporządzeniu oznaczeniami, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie zmiany sposobu oznaczeń z „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”.

GTU_01

Wątpliwości związane z oznaczeniem GTU_01 dotyczyły towarów mieszczących się pod pojęciem napojów alkoholowych. W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia doprecyzowano, że oznaczenie „GTU_01” dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208.

GTU_03

 • 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia doprecyzowuje, że oznaczenie „GTU_03” nie odnosi się do olejów opałowych wymienionych w lit. b § 10 w ust. 3 pkt 1, tzn. tych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy i podlegających oznaczeniu „GTU_02”.

GTU_06

 • 10 ust. 3 pkt 1 lit. F doprecyzowuje, że dostawa folii typu stretch – jeśli jest odrębną dostawą (poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich) – także powinna być oznaczana „GTU_06”. 

GTU_07

 • 10 ust. 3 pkt 1 lit. G doprecyzowuje, że oznaczenie „GTU_07” dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701–8708.

GTU_08

W § 10 w ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia wskazano, że oznaczenie „GTU_08” obejmuje swoim zakresem metale szlachetne oraz nieszlachetne wyłącznie określone w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy, która obecnie dotyczy m.in. towarów z poz. 2 i 3 tego załącznika w poprzednim brzmieniu.

GTU_09

Zmieniono brzmienie § 10 w ust. 3 pkt 1 lit. i poprzez usunięcie sformułowania „leków oraz wyrobów medycznych” tym samym eliminując wątpliwości, , że oznaczeniu „GTU_09” miałyby podlegać inne towary niż te wskazane w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, 1493 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 97)

Tym samym oznaczenie „GTU_09” dotyczy wyłącznie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne.

GTU_10

 • 10 ust. 3 pkt 1 lit. j doprecyzowuje, że oznaczenie „GTU_10” obejmuje swoim zakresem nie tylko budynki, budowle i grunty, ale również ich części i udział w prawie własności, a także odnoszące się do nich czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

GTU_12

 • 10 ust. 3 pkt 2 lit. B doprecyzowuje brzmienie zapisu poprzez przypisanie, do wymienionych usług o charakterze niematerialnym objętych oznaczeniem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015.

GTU_13

W § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c zmieniono zapis pod względem formalnym, wykreślono wyrazy „sekcja H” i „2015 symbol”, oraz w celu ujednolicenia oznaczenia „13” ze strukturą JPK_VAT z deklaracją wyraz „13″ zastąpiono wyrazem „GTU_13”.

GTU bez „RO” i „WEW”

W § 10 rozporządzenia dodano ust. 3a w celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych uznano, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane GTU.

Nowe przepisy – od kiedy?

Zmiany w JPK_VAT będą wdrażane stopniowo. Tym samym:

 • § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a–j, pkt 2 lit. a–c,ust. 3a, ust. 4 pkt 3 i 13 i ust. 4a–4c oraz § 11 ust. 2 pkt 2,ust. 6 pkt 3 i ust. 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem zacznie obowiązywać począwszy od rozliczeń za kwiecień 2021 r.
 • § 10 ust. 1 pkt 1, 2,pkt 7 lit. b i pkt 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem zacznie obowiązywać począwszy od rozliczeń za lipiec 2021 r.

Hogart – Wyszukiwarka kodów GTU

Firma Hogart we współpracy z wiodącymi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w prawie podatkowym, przygotowała innowacyjne rozwiązanie służące do wyszukiwania mapowań kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU. Program Hogart Wyszukiwarka kodów GTU to domyślne, proste w obsłudze narzędzie, które umożliwia wyszukiwanie informacji na podstawie CN, PKWiU, EAN, a także wg fragmentów kodów czy też nazw produktów. Aplikacja Hogart uprasza proces nadawania kodów GTU, tym samym skutecznie oszczędzając czas.