Szukaj
Close this search box.

 

 

Warszawa, 17.09.2020 r.

Zamawiający:

Hogart Sp. z o. o.
ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000022120, REGON 012609306, NIP 527-02-02-093.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z uprzejma prośbą o przedstawienie elektronicznej oferty cenowej.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

1. Doradztwo związane z przygotowaniem Grantobiorcy do certyfikacji lub przygotowaniem innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych).

Takie jak: audyt przedcertyfikacyjny, przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie systemu zarządzania jakością, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych na danym rynku, np. założenia lub przekształcenia spółki),

2. Doradztwo związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek.

koszty doradztwa związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek.

3. Doradztwo związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą.

koszty doradztwa związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą odnoszących się do produktów/usług/technologii przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych.

4. Doradztwo związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych.

koszty doradztwa związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych

Ad1. prosimy o wsparcie w zakresie doradztwa i identyfikacji niezbędnych elementów wymaganych na rynku japońskim

Ad2. tutaj mam świadomość, że mamy szereg dokumentów (umów, zamówień, materiałów technicznych) które wymagają przejrzenia i dostosowania do specyfiki rynku (zakładam około 10 różnych typów dokumentów, każdy średnio 10 stron)

Ad3. wydaje mi się, że tu wystarczą odpowiednie zapisy w umowach w zakresie ochrony wartości intelektualnej, ale zdecydowanie potrzebujemy profesjonalnego wsparcia

Ad4. pytanie jakie zakupy są tutaj niezbędne jeśli chodzi o rynek japoński

Doradztwo w o którym mowa w przedmiocie zapytania dotyczące produktów i usług firmy Hogart sp z o.o. dedykowanych ekspansji na rynek japoński.

Oferta oraz produkty jakie wymagają doradztwa to:

– Hogart Data Transformation Platform

Dedykowana platforma wymiany danych, służąca do pobierania danych z dowolnych źródeł ich mapowania, grupowania i konwersji do dowolnego schematu prezentacji w dowolnej formie takiej jak XML, TXT, czy MS EXCEL. Platforma jest wyposażona w gotowe do użytku konektory danych, jak i wiele funkcjonalności(jak np. przeglądu danych, edycji, śledzenia zmian, podpisu elektronicznego, web service-ów itp.) wykorzystywanych przez kilkudziesięciu klientów, korzystających z platformy w Polsce.

– Hogart Software House

Doświadczony dział programistyczny, który od kilkunastu lat specjalizuje się w produkcji biznesowego oprogramowania dla wielu klientów, w tym gotowych do użytku i podłączenia do dowolnego systemu ERP modułów takich jak: fakturowanie sprzedaży, windykacja, obieg dokumentów, SAF-T reporting, eStatements, eDeclarations etc.

– Hogart ERP

Jesteśmy grupą doświadczonych specjalistów w zakresie technologii INFOR oraz ORACLE. Zostaliśmy wyróżnieni przez INFOR jako jeden z wiodących partnerów w zakresie Upgrejdów oprogramowania do najnowszych wersji. Znamy obsługę modułów sprzedaży, zakupów, magazynów, modułów finansowych itd.

– Hogart BI

Jesteśmy także ekspertami w zakresie technologii i narzędzi raportowych tzw. Business Intelligence, takich jak Tableau, Qlik, czy Microsoft Power BI. Skupiamy kilkunastu specjalistów każdy z kilku lub kilkunastoletnim doświadczeniem, dzięki czemu jesteśmy w stanie zrealizować niemalże każdy projekt z zakresu raportowania zarówno zarządczego jak i finansowego.

Kryteria oceny ofert

cena oferty – kryterium stanowi 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu ofertowym

Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LC = CMIN/CO *100 pkt

Gdzie:

LC – liczba punktów za kryterium cena

CO – cena netto oferty

CMIN – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Wykonawca powinien się zapoznać z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Składanie ofert należy przesłać do dnia 30 września 2020 r. do godziny 17.00 w formie elektronicznej lub drukowanej na adres siedziby firmy lub adres email jedrzej.jazdzyk@hogart.com.pl

W przypadku potrzeby udzielenia jakichkolwiek dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Panem Jędrzejem Jażdżykiem, numer tel. 785-994-307.

 

Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej.

W celu potwierdzenia, że pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe, wykonawca składa wraz z ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie według załączonego poniżej wzoru.

Termin związania ofertą: październik 2020 r.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

Członkowie zarządu Hogart

Jędrzej Jażdżyk i Marcin Mirowski