Szukaj
Close this search box.

Podatek u źródła

podatek u źródła

Czym jest podatek u źródła?

Podatek u źródła (z ang. WHT – Withholding Tax) to forma podatku obowiązująca przy płatnościach transgranicznych. Dotyczy ona płatności za wybrane usługi niematerialne, licencje, odsetki i dywidenda. Co istotne to fakt, iż podatnikiem jest firma otrzymująca wpłatę, natomiast płatkiem – przedsiębiorstwo dokonujące wpłaty.

Płatnik zobowiązany jest do obliczenia, a następnie pobrania opłaty od podatnika i przesłania takowej do urzędu skarbowego. Wynagrodzenie, jakie trafia na konto podatnika jest więc pomniejszone o kwotę podatku, gdyż takowa zostaje w kraju płatnika, a więc w państwie, w którym powstał dochód.

Przykład: Polska firma A, które kupuje usługi od niemieckiej firmy B zobowiązana jest do pobrania WHT i przesłania takowego do polskiego urzędu skarbowego. 

Czego dotyczy podatek u źródła?

Podatek u źródła ma dwie stawki: 10% i 20% od wartości przychodów.

Stawka 10% obejmuje przychody z:

 • tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
 • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Stawka 20% obejmuje przychody z tytułu:

 • odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
 • opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Zmiany w podatku u źródła – procedura WHT refund

Procedura WHT refund dotyczy poboru podatku u źródła zgodnie ze stawką krajową – z prawem do zwrotu części lub całości WHT. Z punktu widzenia przedsiębiorców oznacza to utrudnienia na drodze do uzyskania zwolnienia podatkowego bądź możliwości opłacania obniżonych składek w momencie, gdy kwota płatności dla jednego kontrahenta przekroczy 2 000 000 zł rocznie. Aktualnie jedynym dokumentem potrzebnym do uzyskania wyżej wspomnianych ulg jest certyfikat rezydencji podatkowej dowodzący, że kontrahent płaci podatki w kraju posiadającym podpisaną umowę z Polską.

Zmiany w podatku u źródła zostały zapowiedziane już w roku 2019, niemniej jednak wówczas wyłącznie część z nich ujrzała światło dzienne. Wejście w życie pozostałej, odroczonej części – czyli właśnie procedury WHT refund  – zapowiedziano na 1 lipca 2020 r, jednak termin ten nie został dotrzymany. 1 stycznia 2021 r. obowiązywać zaczęły rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, które również odroczyły wprowadzenie opisywanej procedury WHT refund do 30 czerwca 2021 r. 

W 2019 r. weszła w życie zasada zachowania należytej staranności przy weryfikowaniu możliwości zastosowania obniżonej stawki lub zwolnienia z podatku. Wspomniana zasada nie ma sztywnej definicji, niemniej jednak Resort Finansów objaśnia, iż chodzi o uwzględnienie racjonalności i rzeczywistych dostępnych możliwości. Pewnym jest natomiast, iż dokumentem koniecznym do zachowania należytej staranności jest certyfikat rezydencji oraz potwierdzenia statusu rzeczywistego właściciela wypłacanych należności (tzw. oświadczenia beneficial owner).

Hogart Podatek u Źródła

Kwestia prawidłowego rozliczenia podatku u źródła i dochowania należytej staranności budzi w przedsiębiorcach spore wątpliwości. Z myślą o ich potrzebach stworzona została intuicyjna aplikacja webowa Podatek u Źródła, będąca owocem ścisłej współpracy Hogart i kancelarii LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp.k.

Hogart Podatek u Źródła to narzędzie, które pomaga w dochowaniu należytej staranności w zakresie gromadzenia i weryfikowania niezbędnych dokumentów potwierdzających właściwe zastosowanie ulg i zwolnień podatkowych związanych z transakcjami czy kontaktami zagranicznymi. 

Sięgnij po Hogart Podatek u Źródła jeśli:

 • Dokonujesz wypłat na rzecz kontrahentów zagranicznych,
 • Nie masz pewności czy należy pobrać podatek u źródła,
 • Masz wątpliwości dotyczące stawki podatku,
 • Nie wiesz jakimi dokumentami od kontrahenta zagranicznego powinieneś dysponować,
 • Nie jesteś pewny czy dochowałeś należytej staranności,
 • Chcesz ograniczyć do minimum ryzyko podatkowe i karnoskarbowe.

Funkcjonalność aplikacji Hogart Podatek u Źródła

 • Rozbudowane archiwum

Po każdorazowej weryfikacji transakcji, program generuje potwierdzenie wszystkich wykonanych czynności i rejestruje podjęte działania umożliwiając tym samym powrót do w/w. Z kolei historia wykonanych weryfikacji pozwala na szybkie znajdziesz informacji o statusie kontrahenta.

 • Certyfikat należytej staranności

Program umożliwia wydrukowanie certyfikatu dochowania należytej staranności, stanowiącego potwierdzenie przeprowadzonej weryfikacji transakcji i kontrahenta na potrzeby podatku u źródła. Nadmieniony certyfikat może być również wykorzystany jako dowód przed organami podatkowymi.

 • Weryfikacja ulg i zwolnień

W ramach aplikacji udostępnione zostają wzory wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych w przypadku podatku u źródła, w tym m.in. oświadczeń beneficial owner oraz oświadczeń w zakresie zwolnień dla dywidend oraz odsetek i należności licencyjnych. Wszystkie wzory są dostosowane do aktualnego brzmienia przepisów.

 • Intuicyjny interfejs

Prosty w obsłudze, intuicyjny interfejs poprowadzi punkt po punkcie wskazując dokumenty niezbędne do zgromadzenia i sprawdzenia w celu dochowania należytej staranności i prawidłowego wykonania obowiązków w zakresie podatku u źródła.