Szukaj
Close this search box.

Nowy wzór zawiadomienia ZAW-NR

3_featured_image

Biała lista i odpowiedzialność solidarna

Od września 2019 r działa w Polsce wykaz podatników VAT czyli tzw biała lista. Stanowi ona wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni oraz tych, którzy nie zostali zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego (naczelnik odmówił ich zarejestrowania) lub zostali wykreśleni z rejestru podatników.
Wykaz ten zawiera między innymi numer rachunku bankowego podatnika VAT co może mieć ogromny wpływ na działalność gospodarczą prowadzoną przez innych podatników.

Po wprowadzeniu nowych przepisów, w przypadku dokonania płatności na niewłaściwe konto, nieznajdujące się na białej liście podatników VAT, występuje odpowiedzialność solidarna kupującego względem dostawcy lub usługodawcy. Oznacza to, że nabywca towaru/usługi odpowiada całym swoim majątkiem za zaległości w VAT dostawcy lub usługodawcy w zakresie części podatku VAT, przypadającego na daną fakturę.

Zawiadomienie ZAW-NR i wyłączenie odpowiedzialności solidarnej

Nową odpowiedzialność solidarną wyłącza zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie należności na rachunek bankowy czynnego podatnika VAT, który nie znajduje się w oficjalnym wykazie podatników podatku VAT. To samo wyłączenie obowiązuje w przypadku podatków z tytułu zawartych umów factoringu, cesji wierzytelności, przelewu albo umów o podobnym charakterze.

Zawiadomienie ZAW-NR można złożyć za siebie, za inną osobę fizyczną oraz za inny podmiot, który nie jest osobą fizyczną. Aby zawiadomienie złożyć w imieniu innych podatników należy posiadać pełnomocnictwo ogólne PPO-1 lub szczególne PPS-1. Aby złożyć deklarację drogą elektroniczną nie potrzeba posiadać pełnomocnictwa UPL-1.

Zawiadomienie ZAW-NR – nowy wzór

W związku ze zmianami jakie od 1 lipca 2020 r. wprowadziła ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, konieczne stało się określenie nowego wzoru zawiadomienia ZAW-NR.
Zmiany, które zostały wprowadzone, mają ułatwić składanie zawiadomienia i są istotne dla przedsiębiorcy chcącego dokonać zapłaty na rachunek spoza oficjalnego wykazu podatników podatku VAT i uniknąć negatywnych konsekwencji podatkowych.

Dwie najistotniejsze dla przedsiębiorcy zmiany to:

  • zmiana terminu złożenia zawiadomienia z 3 do 7 dni, ponadto zawiadomienie składa się przy pierwszej zapłacie należności przelewem na dany rachunek
  • zawiadomienie składa się do urzędu skarbowego podatnika, który dokonał zapłaty należności, a nie, jak dotychczas, do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Zmiana terminu złożenia zawiadomienia ZAW-NR wychodzi naprzeciw postulatom przedsiębiorców, dla których tak krótki termin mógł powodować znaczne utrudnienia, szczególnie w okresach świątecznych lub w czasie długich weekendów.

Również umożliwienie złożenia jednorazowego zawiadomienia o zapłacie na dany rachunek jest znacznym ułatwieniem. Dzięki temu podatnik nie musi ponawiać za każdym razem zawiadomienia przy wpłacie na ten sam rachunek bankowy.
Zmiana miejsca składania zawiadomienia ZAW-NR wydaje się najistotniejsza. Przedsiębiorca będzie mógł składać zawiadomienia do własnego urzędu skarbowego, a nie, trudnego do ustalenia, urzędu właściwego dla dostawcy.

Rozporządzenie z nowym wzorem formularza ZAW-NR weszło w życie 4 lipca 2020

Pobierz zawiadomienie ZAW-NR

ZAW-NR