fbpx

Hogart RoadTax

Optymalizacja oraz naliczanie podatku od środków transportu

Road Tax

Program do optymalizacji oraz naliczania podatku od środków transportu (PŚT).

Ze względu na specyfikę naliczania PŚT i związane z tym podatkiem wymagania, obsługa tego procesu jest w pełni możliwa w dedykowanej aplikacji, która jest zintegrowana z systemem finansowo-księgowym łącznie z modułem do integracji z systemami bankowymi oraz z systemem leasingowym. Aplikacja PŚT funkcjonuje w oparciu o wymagania ustawowe związane z podatkiem od środków transportu.

Elementy składowe mechanizmu PŚT

Zagadnienie podatku od środków transportu można podzielić na następujące elementy:
Sposób wprowadzania oraz przechowywania danych i parametrów

 • Algorytm obliczania
 • Generowanie deklaracji
 • Płatność podatku
 • Refakturowanie

Część tych zagadnień jest realizowana na styku aplikacji PŚT oraz pozostałych systemów.

Podatek od środków transportu

Model współdziałania aplikacji

W procesie naliczania PŚT w pośrednim stopniu biorą udział aplikacje: system leasingowy, system finansowo-księgowy, dedykowana aplikacja do PŚT oraz Hogart Banking (moduł do integracji z systemem bankowowści elektronicznej).

Obliczanie PŚT

Aby prawidłowo wyliczyć wartość podatku od środków transportu i wygenerować właściwą deklarację DT-1 wraz z załącznikami DT-1/A, niezbędne jest wprowadzenie zestawu parametrów charakteryzujących pojazd.

Informacje o Urzędach

Z poziomu aplikacji PŚT użytkownicy mają możliwość dodawania wartości stawek PŚT obowiązujących w poszczególnych urzędach względem parametrów, od których te stawki zależą. Stawki podatku oraz sposób ich określenia może być odmienny dla każdego urzędu i może ulegać co roku zmianom (zarówno wysokość stawek jak i sposób ich określania w zależności od parametrów pojazdu). Dla każdego urzędu na każdy rok istnieje możliwość wpisania wartości stawek w zależności od kombinacji przyjętych parametrów.

Podatek od środków transportu – algorytm

Wyszukiwanie odpowiedniej stawki podatku od środków transportu odbywa się w zależności od parametrów pojazdu. Stawki podatku oraz kryteria ich stosowania są ustalane dla każdego Urzędu niezależnie, każdy Urząd może uzależniać wartość stawki od innych parametrów.
Wartość stawki w pierwszym roku jest liczona proporcjonalnie do pełnych miesięcy danego roku od momentu zaistnienia obowiązku podatkowego dla danego pojazdu. Podobnie w roku wygaśnięcia obowiązku podatkowego wartość podatku jest proporcjonalna do ilości pełnych miesięcy występowania tego obowiązku.
Stawka podatku wyliczona na dany rok jest w całości wykazywana w deklaracji, natomiast płatność może być zrealizowana w dwóch ratach (po połowie wyliczonej wartości).

Wydruki

Aplikacja PŚT umożliwia wygenerowanie następujących wydruków/raportów:

 • Wydruk deklaracji DT-1
 • Wydruk załączników DT-1/A do deklaracji
 • Wydruk raportu z naliczenia podatku (dla celów wewnętrznych)
 • Wydruk weryfikacji kompletności danych

Wartości cech środków transportu są co miesiąc archiwizowane – tak by można było raportować ewentualne zmiany parametrów poszczególnych pojazdów (stan bieżący vs stan na wybrany miesiąc historyczny) w podziale na środki transportu i parametry PŚT.

Generowanie deklaracji

Deklaracje DT-1 są wysyłane osobno do każdego urzędu, w którym znajdują się zarejestrowane pojazdy objęte PŚT. Zestawienie pojazdów i ich parametrów znajduje się w załącznikach DT-1/A, natomiast deklaracja zawiera sumaryczne kwoty z załączników.

Obowiązek złożenia deklaracji występuje w przypadku powstania bądź wygaśnięcia obowiązku podatkowego, zmiany danych adresowych, przedłużenia okresu czasowego wyrejestrowania pojazdu, korekty deklaracji oraz, raz do roku, z tytułu podlegania obowiązkowi podatkowemu. Rodzaj deklaracji jest oznaczany w polu DT-1, C.18.

Załącznik DT-1/A

W załącznikach DT-1/A wykazywane są po 3 pojazdy w każdym załączniku (tyle sekcji mieści się w jednym załączniku). Każdy załącznik jest numerowany (####) a w deklaracji DT-1 jest wykazywana sumaryczna liczba załączników (####) do deklaracji wysyłanej do danego urzędu.
Wraz z deklaracjami urzędy wymagają dostarczenia dokumentów potwierdzających wskazane parametry środków transportu, takie jak np. świadectwo homologacji czy certyfikat spełniania norm (wymaga to załączenia kopii odpowiednich dokumentów i odbywa się poza systemem).

Podatek od środków transportu – Płatności i księgowania

Płatność podatku

W przypadku sprzedaży lub wyrejestrowania pojazdu, gdy zapłacona wartość za dany rok przewyższa należną wartość podatku (wyliczoną zgodnie z liczbą miesięcy przez które środek transportu podlegał opodatkowaniu), odpowiednio korygowane są księgowania RMK podatku, natomiast kwota nadpłacona jest potrącana przy płatności za wrzesień, a jeżeli zdarzenie ma miejsce po płatności wrześniowej, to na koniec roku firma leasingowa występuje do właściwego urzędu o zwrot nadpłaconego podatku.

Księgowania

W momencie powstania obowiązku podatkowego do sierpnia włącznie, na kontach 640 <> 930 księgowana jest wartość podatku za cały rok (I + II rata), natomiast na 464 <> 640 kwota I raty podatku.
W przypadku powstania obowiązku od września, całość kwoty podatku za dany rok (oczywiście wyliczonego zgodnie z założeniami, tj. proporcjonalnie do liczby miesięcy) jest księgowana na kontach 464 <> 930 oraz 930<>220 z pominięciem RMK.
Po wygenerowaniu zapisów na koncie 930 (gdzie dla każdego środka transportu występuje osobny zapis), suma zapisów dla każdego urzędu jest przeksięgowywana jedną kwotą na konto rozrachunkowe urzędu (220…). Konto 930 jest więc kontem przejściowym, mającym na celu umożliwienie zapisu kwot podatku wyliczonych dla poszczególnych środków transportu z jednej strony, a księgowanie zaagregowanych wartości na kontach urzędów z drugiej.

Rozliczenia międzyokresowe

Dla środków transportu dla których obowiązek podatkowy powstał w miesiącach I-VIII, których połowa wyliczonego podatku została zaksięgowana na kontach RMK, istnieje następnie potrzeba przeksięgowania tej wartości w koszty w m-cu wrześniu (kwota II raty podatku). Przeksięgowanie dokonywane jest dokumentem polecenie księgowania – typ PST. W przypadku zaksięgowaniu deklaracji wygaśnięcia obowiązku podatkowego, powinno być dokonane przeksięgowanie RMK.

Wygaśnięcie obowiązku

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego wiąże się z koniecznością wyksięgowania kwot proporcjonalnie za czas za który pojazd nie podlega obowiązkowi. Wyksięgowanie to odbywa się odwrotnie do księgowania przy powstaniu obowiązku (też powinno przechodzić przez konto 930 lecz z odwrotnymi znakami).
W przypadku gdy część podatku była „zawieszona” na kontach RMK, również one wymagają wyksięgowania w przypadku wygaśnięcia obowiązku.

Refaktura dla klienta

Refaktury wystawiane są w momencie powstania obowiązku podatkowego oraz w lutym i wrześniu (w terminach płatności rat podatku). W przypadku korekt podatku korygowane są również refaktury.
Podstawą do refaktury jest wartość płaconego podatku, stanowiącego kwotę netto refaktury, obciążoną 23% stawką podatku VAT.
W opisie refaktury występuje wskazanie której raty ona dotyczy (lub że dotyczy powstania obowiązku podatkowego, lub podatku za cały rok).
W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego klient i tak jest obciążany refakturą za całą kolejną ratę (mimo że do urzędu może być płacona tylko jej część), później refaktura ta podlega korekcie.

Podatek od środków transportu – Cykl obsługi

Zdarzenia PŚT

Cykl życia pojazdu objętego podatkiem od środków transportu rozpoczyna się w momencie zakupu / powstania obowiązku podatkowego. Następnie co roku w lutym generowana jest deklaracja obejmująca dany środek transportu i płacona pierwsza rata podatku, we wrześniu płacona jest druga rata. W razie potrzeby (np. niewłaściwa klasyfikacja norm ekologicznych) deklaracja ulega korekcie. Proces kończy wygaśnięcie obowiązku podatkowego związane ze sprzedażą, wyrejestrowaniem lub np. przerejestrowaniem pojazdu do innego urzędu.

Częstotliwość uruchamiania procedur PŚT

Proces naliczania PŚT i/lub drukowania deklaracji i/lub generowania księgowań jest uruchamiany:

 • Co miesiąc – za pojazdy, dla których w ostatnim miesiącu miało miejsce jedno z wydarzeń
  • Powstanie obowiązku
  • Wygaśnięcie obowiązku
  • Korekta deklaracji
 • W lutym – dla wszystkich pojazdów, z wygenerowaniem deklaracji
 • We wrześniu – dla wszystkich pojazdów, bez generowania deklaracji

Pozostałe zdarzenia

W przypadku szkody całkowitej zwykle nie zgłasza się wyrejestrowania pojazdu, tylko czeka do momentu sprzedaży wraku.
Nie wszystkie środki transportu stanowią środki trwałe – część może stanowić składniki magazynowe, dotyczy to m.in. pojazdów windykowanych bądź własnych. Proces naliczania i płacenia za nie PŚT nie różni się niczym od środków leasingowanych, za wyjątkiem braku występowania refaktur dla klientów (brak klienta).
W przypadku cesji, PŚT nie ulega zmianie, ale zmianie ulega refakturowanie (brak jest jednoznacznej ścieżki postępowania z refakturowaniem w takim przypadku).
Przykładowy tytuł przelewu PŚT: „Podatek od środków transportu 1-sza rata”.
Występujące na załączniku do deklaracji pole rodzaju własności (B.1.1 formularza DT-1/A wer.4) przyjmuje zawsze wartość stałą: 1.właściciel, niezależnie od pojazdu (nie ma innych przypadków).

Integracja z zewnętrznymi systemami leasingowymi

Moduł do obsługi i naliczania podatku od środków transportu posiada możliwość integracji z wiodącymi systemami leasingowymi dostępnymi na rynku. W przypadku systemu opartego na standardowej relacyjnej bazie danych SQLServer, Oracle, jest możliwość pobierania danych bezpośrednio z bazy danych. W przypadku braku takich mechanizmów, wymiana danych może być zorganizowania za pomocą XML-i lub tez plików CSV.

Pliki do pobrania:
Deklaracja na podatek od środków transportu DT-1
Załącznik do deklaracji DT-1